Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är ett bra verktyg för att förbättra er arbetsmiljö och medarbetarnas trivsel och engagemang. Via Next får ni en medarbetarundersökning som verkligen hjälper er att utvärdera er arbetsmiljö och att upptäcka eventuella problemområden. Våra medarbetarundersökningar är åtgärdsfokuserade och ger er ett bra verktyg för identifiera och prioritera rätt åtgärder för att få nöjdare och mer engagerade medarbetare.

Vi erbjuder både mer omfattande medarbetarundersökningar som ger er en djup och bred kartläggning (genomförs oftast en gång per år) samt korta medarbetarundersökningar som genomförs mer frekvent för att snabbare upptäcka eventuella problem. Vi kombinerar gärna båda dessa typer av undersökningar.

Förutom genomförandet av själva medarbetarundersökningen erbjuder vi även stöd i att utveckla konkreta åtgärder baserade på insikterna från undersökningen.

 

Skräddarsydd medarbetarundersökning

Vi anpassar frågorna i undersökningen till er verksamhet för att säkerställa att vi får en medarbetarenkät som passar just er. Frågorna som vi ställer är konkreta och tydliga och är baserade på omfattande forskning kring vad som skapar en bra arbetsmiljö samt nöjda och engagerade medarbetare.

Vår medarbetarundersökning mäter vanligtvis medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarsindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Om ni vill använda er egen medarbetarenkät eller om ni tex. vill infoga frågor för att mäta HME (Hållbart medarbetarengagemang enligt SKL´s modell) eller eNPS så gör vi gärna det.

Exempel på frågor som vi kan besvara via en medarbetarundersökning

  • Hur nöjda, lojala och engagerade är medarbetarna
  • Vilka faktorer bör vi fokusera på för att förbättra övergripande grad av nöjdhet och engagemang?
  • Hur medarbetarna värderar sin arbetssituation utifrån faktorer som arbetsuppgifterna, trivsel, samarbete osv.
  • Hur nöjda är medarbetarna med deras närmaste chef och ledningen?
  • Finns det alarmerande nivåer av stress (i enlighet med föreskrifterna från Arbetsmiljöverket)
  • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?


medarbetarundersökning_1

 

 

 

Kundanpassat genomförande

Vi anpassar hela genomförandet av medarbetarundersökningen till er verksamhet. Allt från frågor till metod för datainsamling, grafik och rapportering anpassas för att ni ska få en medarbetarundersökning som verkligen passar just er. Vi följer en genomtänkt och flexibel process som kan anpassas till era förutsättningar. Nedan kan ni läsa mer om hur vi genomför medarbetarundersökningar. Läs gärna även vår guide för en lyckad medarbetarundersökning.

+

Arbetsgång för en medarbetarundersökning

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål.

Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner

 

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

Vår medarbetarundersökning visar tydligt vad ni bör prioritera för att nå högre engagemang och nöjdhet bland medarbetarna. Utifrån våra analyser ger vi er konkreta rekommendationer på åtgärder.

Medarbetarundersökningen rapporteras på totalnivå samt nedbrutet på olika enheter. Denna nedbrytning på enhetsnivå hjälper er att genomföra åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Vår prioriteringsanalys visar hur olika faktorer inverkar på graden av nöjdhet och medarbetarnas engagemang och hjälper er prioritera rätt åtgärder.

Att bara studera betyg och annan statistik räcker inte om man vill göra rätt åtgärder. Vi granskar därför öppna svar och kommentarer för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem för en åtgärdsfokuserad analys.


Medarbetarundersökning

Vi hjälper er ta nästa steg

När man har genomfört en medarbetarundersökning måste man alltid följa upp resultatet och jobba med förbättringsåtgärder. Vi hjälper er därför gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbete för att realisera värdet av er medarbetarundersökning.

Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi gärna hjälpa er gå från insikt till handling genom att utveckla handlingsplaner. Vi kan även koppla på ett systemstöd för uppsättning av åtgärdsplaner som ger er stöd i att följa upp planerade åtgärder.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning? Medarbetarenkät 

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer