Medarbetarundersökning med åtgärdsfokus

Vår medarbetarundersökning är åtgärdsfokuserade och den hjälper er att identifiera problemområden och att prioritera rätt åtgärder för att nå ökad nöjdhet och engagemang hos medarbetarna. 

Den bästa undersökning är den som leder till förbättringar. Vi ger er därför gärna stöd i att utveckla konkreta åtgärder baserade på insikterna från er medarbetarundersökning.

Vi har lösningar som passar vare sig ni vill göra en större medarbetarundersökning (genomförs oftast en gång per år) eller om ni vill göra en kortare men kontinuerlig undersökning av typen ”pulsmätning”. Båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar och vi kombinerar gärna båda dessa typer av undersökningar för en heltäckande lösning.

 

Skräddarsydd medarbetarundersökning

Vi anpassar frågorna i medarbetarenkäten till er verksamhet för att säkerställa att vi får en enkät som passar just er verksamhet och olika personalgruppen. Frågorna som vi ställer är konkreta och är baserade på omfattande forskning kring vad som skapar nöjda och engagerade medarbetare.

Vi mäter vanligtvis medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarsindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Om ni vill använda er egen medarbetarenkät eller om ni tex. vill infoga frågor för att mäta HME (Hållbart medarbetarengagemang enligt SKL´s modell) eller eNPS så gör vi gärna det.

Exempel på frågor som vi kan besvara via en medarbetarundersökning

  • Hur nöjda, lojala och engagerade är medarbetarna?
  • Vilka faktorer bör vi fokusera på för att förbättra övergripande grad av nöjdhet och engagemang?
  • Hur medarbetarna värderar sin arbetssituation utifrån faktorer som arbetsuppgifterna, trivsel, samarbete osv.
  • Hur nöjda är medarbetarna med deras närmaste chef och ledningen?
  • Finns det alarmerande nivåer av stress?
  • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?

 

Kundanpassat genomförande

Vi anpassar hela genomförandet av undersökningen till er verksamhet. Allt från frågor till metod för datainsamling och rapportering anpassas för att ni ska få en medarbetarundersökning som passar just er. Vi följer en genomtänkt och flexibel process för datainsamlingen som ger hög svarsfrekvens. Nedan kan ni läsa mer om hur vi genomför medarbetarundersökningar.

+

Mer om genomförandet

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål.

Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner

 

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

Vår medarbetarundersökning visar tydligt vad ni bör prioritera för att nå högre engagemang och nöjdhet bland medarbetarna. Utifrån våra analyser ger vi er rekommendationer på konkreta åtgärder.

Resultatet av undersökningen rapporteras på totalnivå samt oftast även nedbrutet på olika enheter. Denna nedbrytning på enhetsnivå hjälper er att genomföra åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Att bara studera betyg och annan statistik räcker inte om man vill göra rätt åtgärder. Vi granskar därför öppna svar och kommentarer för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem för att ger er en mer åtgärdsfokuserad analys.


Vi hjälper er ta nästa steg

När man genomför en medarbetarundersökning måste man alltid följa upp resultatet och jobba med förbättringsåtgärder. Vi hjälper er därför gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbete för att realisera värdet av undersökningen.

Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi gärna hjälpa er gå från insikt till färdiga handlingsplaner. Vi kan även koppla på ett webbaserat systemstöd för uppsättning och uppföljning av de åtgärdsplaner som skapas.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer