Medarbetarundersökning med åtgärdsfokus

Vår medarbetarundersökning är åtgärdsfokuserade och hjälper er att identifiera och prioritera rätt åtgärder för att nå ökad nöjdhet och medarbetarengagemang. 

Vi ger er dessutom gärna stöd i att utveckla konkreta åtgärder baserade på insikterna från er medarbetarundersökning.

Vi har lösningar som passar vare sig ni vill göra en större medarbetarundersökning (genomförs oftast en gång per år) eller om ni vill göra en kortare men kontinuerlig medarbetarundersökning av typen ”pulsmätning”. Båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar och vi kombinerar gärna dessa typer av undersökningar för en heltäckande lösning.

 

Skräddarsydd medarbetarundersökning

Vi anpassar frågorna i medarbetarenkäten till er verksamhet och även till olika personalgrupper för att säkerställa att ni får en medarbetarundersökning som är så relevant som möjligt för er. Frågorna vi använder är konkreta och tydliga och är baserade på omfattande forskning kring vad som skapar nöjda och engagerade medarbetare.

Vår medarbetarenkät mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarsindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Om ni vill använda er egen medarbetarenkät eller om ni tex. vill infoga egna/andra frågor så gör vi gärna det.

Resultat medarbetarundersökning NMI

 

Kundanpassat genomförande

Allt från frågor till rapportering anpassas för att ni ska få en medarbetarundersökning som passar just er. Vi följer en genomtänkt och flexibel process för datainsamlingen som ger hög svarsfrekvens och som säkerställer ett smidigt genomförande för er.

 

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

För att en medarbetarundersökning ska bli ett bra verktyg så krävs en bra analys av resultatet. Vår analys och rapportering av resultatet visar tydligt vad ni bör prioritera för att nå högre engagemang och nöjdhet bland medarbetarna. Utifrån våra analyser ger vi er även rekommendationer på konkreta åtgärder.

Resultatet av undersökningen analyseras och redovisas i tydliga rapporter. Resultatet rapporteras på totalnivå samt oftast även nedbrutet på olika enheter. Denna nedbrytning på enhetsnivå hjälper er att genomföra åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Att bara studera betyg och annan statistik räcker inte om man vill göra rätt åtgärder. Vi granskar därför öppna svar och kommentarer för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem för att få en djupare och mer åtgärdsfokuserad analys.

Analys Medarbetarundersökning NMI

Exempel på frågor som vår medarbetarundersökning besvarar:

  • Hur nöjda, lojala och engagerade är medarbetarna?
  • Vilka faktorer bör vi fokusera på för att förbättra övergripande grad av nöjdhet och engagemang?
  • Hur medarbetarna värderar sin arbetssituation utifrån faktorer som arbetsuppgifterna, trivsel, samarbete osv.
  • Hur nöjda är medarbetarna med deras närmaste chef och ledningen?
  • Finns det alarmerande nivåer av stress?
  • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?

 

Vi hjälper er ta nästa steg

När man genomför en medarbetarundersökning måste man alltid följa upp resultatet och jobba med förbättringsåtgärder. Annars sviker man medarbetarna. Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbeten så att ni verkligen realisera värdet av medarbetarundersökningen.

Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er gå från insikt till färdiga handlingsplaner. Vi kan även koppla på ett webbaserat systemstöd för åtgärdsplaner för att underlätta uppföljningen av de åtgärder som ska genomföras.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

+

Mer om genomförandet

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål.

Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner

Jag vill veta mer