Undersökning om artblandning 2021

 

 

 

 

 

 

Hej,
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför en studie om artblanding av grödor i svenskt lantbruk. Studien finansieras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Vi bjuder nu in dig att delta i studien genom att besvara en elektronisk enkät.

Genom enkätundersökningen önskar vi få information om vad svenska lantbrukare anser om artblanding av grödor och om hur tillämpbart det är i praktiskt lantbruk. Vi vill på detta sätt lära från er som bedriver företag i branschen och dra slutsatser om vad som driver respektive hindrar artblandning i svenskt lantbruk.

Med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) har vi slumpvis valt ut 2000 heltidsjordbrukare som är specialiserade inom växtodling, djurhållning, eller både och. SCB har baserat urvalet på lantbruksregistret. Du är en av dem som blivit utvald att delta i studien.

 

Via denna länk kan du läsa mer om hanteringen av dina personuppgifter. https://www.nextconsulting.se/hantering-av-personuppgifter-slu-undersokning-om-artblandning

 

I enkäten blir du ombedd att besvara frågor om dig och din gård samt om din uppfattning om artblandning och om din avsikt att tillämpa artblandning i ditt jordbruk.

Det tar cirka 15 till 20 minuter för att besvara enkäten. Resultaten kommer att presenteras på seminarier och workshops, i populärvetenskapliga artiklar, rapporter och vetenskapliga tidskrifter.

All information du lämnar i enkäten kommer att hanteras anonymt och konfidentiellt.

Informationen kommer inte att kunna kopplas till personuppgifter om dig. Endast generell, övergripande statistik kommer att användas när vi presenterar och publicerar resultat. Inga individuella svarande kommer kunna spåras. De fullständiga enkätsvaren (ej kopplat till personuppgifter) hanteras endast av oss som är direkt kopplade till studien.

Vi vill poängtera att deltagande är frivilligt, men dina svar är värdefulla, unika och kan inte ersättas av svar från någon annan. Dina svar är väldigt viktiga för oss!

 

Så svarar du

Frågeformuläret besvaras elektroniskt via den länk som du fått via epost alternativt via SMS.

Datainsamlingen sker i samarbete med Next Research and Consulting AB i enkätverktyget ActionDialog.

 

Stort tack för din medverkan!

Vill du veta mer om studien? Tveka inte att kontakta oss! Hälsningar

Kontaktuppgifter:

Mai Ha
Postdoktor
Institutionen för ekonomi, SLU

och

Helena Hansson
Professor
Institutionen för ekonomi, SLU
Helena.Hansson@slu.se
Tel. 018-671714

 

Undersökningen genomförs i samarbete med Next Research & Consulting AB. Har ni tekniska problem med att besvara enkäten kan ni kontakta Next Research & Consulting AB enligt nedan:

support@nextconsulting.se
054-770 12 92