Employee satisfaction and engagement survey

An employee survey (measuring  both engagement and satisfaction) is a good tool for improving your working environment and your employees’ experience. Our employee surveys are aimed at find actionable insight, and identify strengths and weaknesses, as well as the main drivers behind employee satisfaction and employee engagement.

You get a tailor-made employee survey where the questions, reports etc. are adapted specifically for your business. We take full responsibility for carrying out all parts of the research. Beside the survey itself, we can also offer you assistance when it comes to developing action plans based on the insight from the survey.

Employee surveys adapted to your needs

We offer a tailor-made approach for your employee survey where everything from questions to data collection to reporting is adapted to suit your business. We adapt our method for data collection to meet your requirements in order to ensure a high response level.

Responses are usually collected using web surveys (adapted for smartphones) that are sent out via e-mail, however we can also offer log-in codes, paper questionnaires and survey links sent out via text message.

 

Asking the questions that matter

Our employee survey is designed to give you an overall picture of experiences among your employees. The questionnaire covers issues which independent studies have shown are important significant when it comes to getting happy and engaged employees. However, we adapt the questionnaire to suit your business, thereby making sure that the survey is just right for your business. We can also adapt questionnaires for different groups of workers etc.

Our employee surveys usually measure three key figures. Our employee satisfaction index measures employee satisfaction, our Engaged employee index measures employee engagement, and our Loyal employee index measures employee loyalty.

 

Analysis and clear reporting focused on taking action

For an employee survey to offer good insights, its results need to be properly analysed.

We compile and analyse the results and identify, among other things, which areas you should be prioritising to achieve greater employee engagement and satisfaction.

Numbers and KPI´s can never capture the full picture of employees’ experiences at work, for that reason we often also review the open-ended questions and respondents´ comments for a more in-depth analysis.

As well as reviewing results at an overall level, we often also produce detailed reports per manager/department, workplace etc.

Examples of what we can include in our reporting:

  • Report with clear visual presentation in graphs.
  • Overall result and individual reports per department/manager/location etc.
  • KPI´s on employee satisfaction, loyalty and engagement.
  • Analysis on what to prioritise in order to increase employee satisfaction or engagement.
  • Review and summary of open-ended answers to identify underlying causes.
  • Recommendations on concrete measures based on survey results.
  • Workbook with tips and templates for producing action plans.
  • Web-based reporting portal where you can create your own analyses of survey results.
  • Workshop and consultation support for monitoring and developing action plans.

Reporting portal

A web-based reporting portal can be a good solution for pulse surveys, but it might also be useful for annual employee surveys. With the web portal, your managers get individualised reports with responses from their employees only and comparisons with the organisation as a whole. You can also implement your own cross-references and filters (all while maintaining the respondents´ anonymity).

 

Taking action

An employee survey should be looked at as part of a bigger process for improving your working environment, and it is extremely important that you really act on the results of the survey. We will be more than happy to help you push your action work forwards to make sure your survey leads to improvements.

Based on a workshop process we call Action Aid we can help you transition from insight to complete action plans, thereby helping you get the full value of your employee surveys.

+

Our clients saysCustomer survey for KRAV
The reports Next has produced have been informative and well-structured. All of this has given us a really crucial foundation when it comes to business planning.

Customer survey for the Swedish Sports Confederation
We gave Next the task of using a questionnaire-based survey to run a health check-up on our sports product (IdrottOnline). The help we received from Next in terms of formulating questions, collecting data and above all conducting analysis was outstanding.

Internal survey for Mekonomen
We are really happy with how Next handled this survey for us. Next really listened to what we wanted when it came to questions, designing the web survey, data collection and reporting, and the entire survey process was really smooth. Thanks to the results from the survey, we have been able to make some really crucial decisions.

Market research for KTH innovation
We loved working with Next and are very happy with the results. We had a good dialogue regarding the content and layout of our market research study, and felt like we had a good overview throughout the process.

Awareness study for ÅJ Distribution
I am very happy with how the study was conducted. It all felt very professional and it was a very easy process! The study, including the analyses and recommendations from Next, gave us a really good foundation for the next steps in our DR work which was conducted with the same target group.

Employee survey for BBGRUPPEN
The collaboration ran like clockwork with short, concise and effective coordination meetings. Reporting was detailed and we received clear reports with analyses that showed us which areas we should be focusing on in our improvements. We even received good, concrete recommendations for action.

 

+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

+

Frågor och svar om medarbetarundersökningar

Vad är NMI - Nöjd Medarbetar Index


NMI – Nöjd medarbetarindex är ett vanligt nyckeltal i medarbetarundersökningar. Nöjd medarbetarindex används som ett övergripande nyckeltal för att mäta och beskriva graden av nöjdhet som medarbetarna totalt sett känner med sin arbetssituation. NMI är det aggregerade resutlatet av tre frågor:
1. Hur nöjd man är totalt sett med sin arbetssituation
2. Hur väl arbetsgivaren lever upp till medarbetarens förväntningarna
3. Hur nära medarbetaren anser att dennes arbetssituation kommer en tänkt ideal arbetssituation.

Hur ofta ska man genomföra en medarbetarundersökning?


Svaret är att det varierar, men årliga medarbetarundersökningar är vanliga. En del väntar två år mellan mätningarna men det är inget vi rekommenderar. Pulsmätningar kan skickas ut mer regelbundet, t.ex. varje kvartal.

Måste man genomföra en medarbetarundersökning?


I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår det att: 8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. En medarbetarundersökning kan vara nödvändig för att säkerställa att man följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vilka frågor ska en medarbetarenkät innehålla


Förutom att få svar på hur nöjda medarbetarna är (vilket med fördel mäts genom NMI) så är det viktigt att mäta medarbetarengagemang och att få svar på frågor som fångar upp både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt arbetsbelastning.

Vad är en bra svarsfrekvens i en medarbetarundersökning?


En bra svarsfrekvens är oftast över 70%, men målet är att öka engagemanget för att höja svarsfrekvensen.

Vad är syftet med en medarbetarundersökning?


• Mäta engagemang och trivsel: Undersökningen syftar till att kvantifiera och förstå hur nöjda och engagerade medarbetarna är på arbetsplatsen.
• Identifiera områden för förbättring: Genom att analysera svaren kan organisationen identifiera specifika områden där det finns utrymme för förbättring, såsom kommunikation, ledarskap eller arbetsbelastning.
• Skapa grund för beslutsfattande: Resultaten från undersökningen utgör en grund för att fatta beslut om strategiska förändringar och förbättringsåtgärder inom organisationen.
• Mäta arbetsplatskultur: Medarbetarundersökningen kan användas för att bedöma arbetsplatsens kultur och värderingar samt hur de påverkar medarbetarnas trivsel och engagemang.
• Stärka arbetsgivarvarumärket: Genom att visa att organisationen värderar medarbetarnas åsikter och är villig att agera på dem, kan undersökningen bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket och locka talanger.

Hur får man medarbetarna att svara?


• Klart syfte och nytta: Kommunicera tydligt syftet med undersökningen och hur resultaten kommer att användas för att förbättra arbetsplatsen och medarbetarnas upplevelse.
• Anonymitet och konfidentialitet: Garantera att svaren kommer att vara anonyma och konfidentiella för att skapa en trygg miljö där medarbetare kan vara ärliga.
• Kommunikationskampanj: Skapa en kampanj som marknadsför undersökningen och dess betydelse, inklusive e-postmeddelanden, affischer och möten.
• Ledningsstöd och engagemang: Säkerställ att ledningen stöder och uppmuntrar medarbetarna att delta, inklusive deras egna deltagande.
• Uppföljning och feedback: Efter att undersökningen är avslutad, kommunicera resultaten och följ upp medarbetarna om vilka åtgärder som vidtas baserat på deras feedback. Detta visar att deras åsikter tas på allvar.


Hur ser vi till att medarbetarundersökningen leder till utveckling?


• Analysera resultaten noggrant: Organisationen måste noga granska och analysera de insamlade resultaten för att förstå trender, mönster och viktiga insikter.
• Kommunicera resultaten: Resultaten bör kommuniceras tydligt och öppet till alla medarbetare och ledning. Transparens är viktig för att skapa förtroende.
• Skapa handlingsplaner: Baserat på resultaten bör organisationen utarbeta konkreta handlingsplaner som tydligt beskriver de åtgärder som ska vidtas för att förbättra områden som behöver det.
• Involvera medarbetarna: Medarbetare bör involveras i att utveckla och genomföra åtgärdsplaner för att säkerställa att deras röster och behov beaktas.
• Följ upp och utvärdera: Efter att åtgärder har vidtagits måste organisationen följa upp och utvärdera deras effektivitet för att säkerställa att förbättringar uppnås.

• Identifikation av prioriterade områden: Baserat på undersökningsresultaten bör organisationen prioritera de områden som behöver mest uppmärksamhet och förbättring.
• Involvera ledningen: Ledningen bör aktivt delta i utvecklingen av åtgärdsplaner och ta ansvar för att genomföra dem.
• Tydliga mål och tidsramar: Åtgärdsplaner bör inkludera specifika mål och tidsramar för att följa upp framsteg och resultat.
• Kommunikation och engagemang: Kommunikation med medarbetarna är avgörande. De bör vara medvetna om åtgärderna och känna sig delaktiga i processen.
• Utvärdering och justering: Organisationen bör kontinuerligt utvärdera åtgärdsplanernas effektivitet och vara beredd att göra justeringar om det behövs.

 

Need an employee survey? Contact us today!