Undersökning om foderstrategi

 

 

 

 

 

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) genomför en studie om mjölkföretagares uppfattning om gräsbaserade foderstrategier. Det övergripande syftet är att få information om val av utfodringsstrategier och hur olika hållbarhetsaspekter (ekonomiska, sociala och miljömässiga) beaktas i valet. Studien finansieras av Mistra och är en del av forskningsprogrammet Mistra Food Futures, inom vilket kunskap tas fram som bl.a. kan bidra till att ställa om det svenska livsmedelssystemet till ett som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Vi bjuder in alla mjölkföretagare i Sverige att delta i studien genom att besvara en enkät. Vi har fått dina kontaktuppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är helt frivilligt att delta i studien, men vi vill betona att ditt deltagande är mycket viktigt för dess kvalitet.

Datainsamlingen görs i samarbete med Next Research & Consulting som nu kontaktar dig på uppdrag av SLU. All data från undersökningen hanteras helt konfidentiell och forskargruppen får endast tillgång till avidentifierad data. Det betyder att det inte är möjligt för oss att koppla samman dina svar med uppgifter om vem du är, alltså med dina personuppgifter. Det är alltså inte möjligt att identifiera dig eller andra lantbrukare som deltar i undersökningen utifrån undersökningsdata.

Uppgifterna kommer endast att användas för vetenskapliga ändamål och resultaten kommer att rapporteras i forskningsrapporter, tekniska rapporter och policyrapporter. Det finns inga förväntade risker med att delta i undersökningen. Studiens resultat förväntas bidra till underlag för beslutsfattande inom hållbar mjölkproduktion.

Du måste vara minst 18 år för att delta i undersökningen. Enkäten kommer att ta dig cirka 15 minuter att fylla i.

Kontakta Oyakhilomen Oyinbo, på Oyakhilomen.oyinbo@slu.se om du har några frågor angående undersökningen.

Har ni tekniska problem med att besvara enkäten kan ni kontakta Next Research & Consulting AB enligt nedan:

support@nextconsulting.se
054-770 12 92