Kundenkät

Med en kundenkät får ni värdefulla kundinsikter som ger er ett underlag för att förstå era kunder. En kundenkät kan användas för att identifiera förbättringsområden, åtgärda brister och vidareutveckla produkter eller tjänster för att möta kundernas behov. Kundenkäter kan vara ett utmärkt sätt att få feedback från kunder och kartlägga graden av kundnöjdhet och kundlojalitet, förväntningar och önskemål.

Vi genomför både kundenkäter som mäter den totala kundupplevelsen samt kortare undersökningar som är inriktade på att mäta kundernas upplevelsen av en enskild interaktion/transaktion (uppföljning av ett köp, reparationer/service mm).

Genom att anlita oss för er kundenkät får ni en partner i ert arbete med kundinsikter och att förbättra kundupplevelsen och driva er verksamhet framåt.

Kundenkät

Kundenkät anpassad till era behov

Vi kan skräddarsy enstaka enkäter eller ett omfattande kundfeedback-program. Varje aspect av genomförandet – från frågeformuleringar till datainsamling, analys och rapportering – anpassas för passa era förutsättningar och specifika behov. För insamling av svar använder vi oss främst av webbenkäter som distribueras antingen via e-post eller via SMS.

Vi mäter oftast kundnöjdhet och kundlojalitet med hjälp av  Nöjd kund index och Lojalitetsindex och vårt Kundupplevelseindex ger er ett övergripande nyckeltal för hela kundupplevelsen. Vi kan naturligtvis även mäta/använda andra nyckeltal om ni har specifika önskemål.

Förutom de övergripande nyckeltalen så inkluderas frågor kring olika delområden / kvalitetsfaktorer så som medarbetarna, produktkvalitet mm. samt frågor för att fånga in förbättringsförslag och andra önskemål.

 

Insiktsfulla rapporter

Våra rapporter ger en detaljerad översikt av svaren från undersökningen. Vi kan hjälpa er att analysera resutatet för annat identifierar vi vilka kvalitetsfaktorer och vilka olika steg i kundresan ni bör prioritera för ökad kundnöjdhet och kundlojalitet. Rapporterna kan levereras som detaljerade rapporter i power point direkt till er e-post och/eller att ni tar dela av resultatet genom en webbaserad portal dr ni kan göra egna analyser och rapporter.

Att bara analysera siffror och nyckeltal ger sällan tillräckligt bra kundinsikt för att utveckla verksamheten. Man måste även förstå varför kunderna är nöjda/missnöjda. Därför analyserar vi oftast även kundernas kommentarer och förbättringsförslag då detta är en viktigt källa till att förstå kunderna.

För en utförligare analys kan vi även koppla ihop resultatet av er kundundersökning med hårda värden som tex. kundklagomål, kundavhopp, omsättning/vinst för olika kundgrupper osv.

 

NKI


Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Utförlig och insiktsgivande rapport med snygg och tydlig grafisk presentation.
  • Nyckeltal som Nöjd kund index, Kundupplevelseindex och Lojalitetsindex.
  • Prioriteringsanalys av faktorer för att få ökad kundnöjdhet och kundlojalitet.
  • Analys av motiveringar och kommentarer.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder.
  • Webbaserad rapportportal, larm vid låga resultat, textanalys, systemstöd för åtgärdsplaner
  • Workshop kring undersökningsresultatet och konsultstöd för att skapa konkreta åtgärdsplaner.

 

Från kundenkät till åtgärdsplaner

Det verkliga värdet av en kundundersökning ligger i att agera på insikterna.  I arbetet med en kundenkät kan vi även erbjuda stöd för att utveckla åtgärdsplaner från feedbacken. Genom rådgivning och workshops enligt vår arbetsmodell Action Aid kan vi stötta er i att omvandla kundinsikter till konkreta åtgärdsplaner.

Gör ni en löpande kundenkät kan vi även hjälpa utforma rutiner för hur ni kontinuerligt kan utvinna kundinsikter och omvandla det till åtgärdsplaner och förbättringsåtgärder.

+

Arbetsgång för kundenkäter / kundundersökningar

Nedan är en enkel beskrivning av de huvudsakliga momenten för genomförandet av en kundenkät. Vid löpande undersökningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent och kontinuerligt men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig kundenkät eller en undersökning som sker mer löpande.


Förberedelser
– Uppstartsmöte
– Utformning av frågebatteri
– Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
– Vi skickar ut kundenkäten via e-post eller SMS. Ibland kombineras olika metoder.
– Övervakning av inkommande svar, avstämningar och support

Sammanställning och analys
– Kontroll av data
– Uppsättning av diagram och tabeller
– Analys av resultat, korskörningar osv
– Beräkning av nyckeltal för kundnöjdhet (NKI) och kundlojalitet.
– Analys av öppna svar som motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete enligt era önskemål
– Genomgång och presentation av resultat
– Genomförande eller medverkan på workshops
– Stöttning för att upprätta handlingsplaner

 

Vill ni göra en kundundersökning?


De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Kundundersökning för KRAV

Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

Gästundersökning för Säfsen Resort

12 tips för en bättre NKI-undersökning / kundundersökning

NKI-undersökning, kundundersökning, gästundersökning, medlemsundersökning osv. Det finns många benämningar för mer eller mindre samma typ av undersökning som alla handlar om…
Läs mer

15 tips för en kundupplevelse i världsklass

Vad är kundupplevelse och vad kan man göra rent konkret för att leverera en riktigt bra kundupplevelsen? Det är några…
Läs mer
Kundenkät

Relationsinriktad resp. transaktionsinriktad kundundersökning

Det finns många olika typer av kundundersökningar och de kan gå under olika namn som tex. NKI undersökning, NPS undersökning,…
Läs mer