Medarbetarundersökning / NMI-undersökning

Vår medarbetarundersökning ger er ett bra beslutsunderlag för att förbättra er arbetsmiljö och att få nöjdare mer engagerade medarbetare. Via Next får ni får en åtgärdsfokuserad medarbetarundersökning som hjälper er att identifiera och prioritera problemområden och förbättringsåtgärder.

Allt från frågor till rapportering är utformat för att ge er en medarbetarundersökning som hjälper er att utvecklas. Förutom själva undersökningen ger vi er även gärna stöd i att utveckla åtgärdsplaner.

Vi erbjuder både en heltäckande medarbetarundersökning / NMI-undersökning som täcker ett brett spektrum av frågeområden och korta löpande sk. pulsmätningar. Båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar och vi kombinerar gärna en större medarbetarundersökning med pulsmätningar för en heltäckande lösning.

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Genomförandet av medarbetarundersökningen anpassas till era förutsättningar för att ge en hög svarsfrekvens och samtidigt en låg arbetsinsats från er sida för själva undersökningen. Vanligtvis samlar vi in svaren via mobilanpassade webbenkäter via e-post eller inloggningkoder. Även pappersenkäter och utskick via SMS kan användas vid behov.

Frågorna i våra medarbetarundersökningar bygger på frågor som är utformade för att ge en helhetsbild av arbetssituationen för era medarbetare. Vi mäter frågeområden som i flera oberoende vetenskapliga studier visat att har stor betydelse för att skapa nöjda och engagerade medarbetare. Vi anpassar dock enkätens frågor till er verksamhet för att säkerställa att undersökningen passar just er verksamhet. Vi kan till exempel anpassa enkäten så att olika yrkesgrupper får olika frågor med mera.

Vår medarbetarundersökning mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

 

Så går en medarbetarundersökning till

Vi hanterar hela processen och tar hand om allt från att ta fram frågor, insamling av svar, till analys och rapportering. Ni kan spara krafterna till att göra förbättringsåtgärder. I korthet så består vår medarbetarundersökning av fyra olika moment.

1. Förberedelser och anpassning av enkät: Planering, anpassa enkäten, hantera mottagarlista osv.
2. Datainsamling: Medarbetarna svarar enkelt via mobilanpassade webbenkäter som distribueras via e-post eller SMS. Vi kan även erbjuda andra insamlingsmetoder om ni har andra behov.
3. Analys och rapport: Sammanställning, analys och visualisering av resultat.
4. Åtgärdsplaner: Vi ger rekommendationer och stöttning för att utveckla handlingsplaner, det är nu ert verkliga arbete börjar.

 

Pulsmätning för kontinuerlig uppföljning

Genom att kombinera en större mundersökning och korta pulsmätningar kan vi skapa både en helhetsbild och en kontinuerlig uppföljning av bla. medarbetarengagemang. Våra pulsmätningar kan anpassas för olika grupper av medarbetare beroende på specifika behov och områden som behöver följas upp.  Mer om pulsmätningar

Medarbetarundersökning

Åtgärdsfokuserad analys och tydlig rapport

För att en medarbetarundersökning ska ge bra insikter så krävs en ordentlig analys. Vi analyserar resultatet på flera olika sätt och identifierar bla. problemområden och vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

För att ni ska en mer åtgärdsinriktad och medarbetarundersökning granskar vi gärna även öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem. Förutom att redovisa resultatet på totalnivå så gör vi oftast även enhetsrapporter /chefsrapporter. Olika enheter har olika utmaningar och enhetsrapporterna hjälper er att genomföra rätt åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta

  • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation.
  • Totalt resultat och egna rapporter per enhet/chef.
  • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
  • Identifiering av drivkrafterna till ökad nöjdhet respektive medarbetarengagemang.
  • Genomgång och summering av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop kring undersökningsresultatet och utveckling av handlingsplaner.
  • Konsultstöd för att prioritera bland problem och möjligheter och skapa konkreta åtgärdsplaner.

 

Vi hjälper er ta nästa steg

En medarbetarundersökning bör ses som en del i ett större arbete med att utveckla arbetsmiljön. Efter att undersökningen är slutförd är det mycket viktigt att utforma och genomföra åtgärder.
Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbeten så att er medarbetarundersökning leder till förbättringar. Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er att ta fram handlingsplaner. På så vis hjälper vi er att realisera värdet av er medarbetarundersökning.

+

Vanliga frågor om medarbetarundersökningar

Vad är NMI - Nöjd Medarbetar Index


NMI – Nöjd medarbetarindex är ett vanligt nyckeltal i medarbetarundersökningar. Nöjd medarbetarindex används som ett övergripande nyckeltal för att mäta och beskriva graden av nöjdhet som medarbetarna totalt sett känner med sin arbetssituation. NMI är det aggregerade resutlatet av tre frågor:
1. Hur nöjd man är totalt sett med sin arbetssituation
2. Hur väl arbetsgivaren lever upp till medarbetarens förväntningarna
3. Hur nära medarbetaren anser att dennes arbetssituation kommer en tänkt ideal arbetssituation.

Hur ofta ska man genomföra en medarbetarundersökning?


Svaret är att det varierar, men årliga medarbetarundersökningar är vanliga. En del väntar två år mellan mätningarna men det är inget vi rekommenderar. Pulsmätningar kan skickas ut mer regelbundet, t.ex. varje kvartal.

Måste man genomföra en medarbetarundersökning?


I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete framgår det att: 8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. En medarbetarundersökning kan vara nödvändig för att säkerställa att man följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vilka frågor ska en medarbetarenkät innehålla


Förutom att få svar på hur nöjda medarbetarna är (vilket med fördel mäts genom NMI) så är det viktigt att mäta medarbetarengagemang och att få svar på frågor som fångar upp både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt arbetsbelastning.

Vad är en bra svarsfrekvens i en medarbetarundersökning?


En bra svarsfrekvens är oftast över 70%, men målet är att öka engagemanget för att höja svarsfrekvensen.

Vad är syftet med en medarbetarundersökning?


• Mäta engagemang och trivsel: Undersökningen syftar till att kvantifiera och förstå hur nöjda och engagerade medarbetarna är på arbetsplatsen.
• Identifiera områden för förbättring: Genom att analysera svaren kan organisationen identifiera specifika områden där det finns utrymme för förbättring, såsom kommunikation, ledarskap eller arbetsbelastning.
• Skapa grund för beslutsfattande: Resultaten från undersökningen utgör en grund för att fatta beslut om strategiska förändringar och förbättringsåtgärder inom organisationen.
• Mäta arbetsplatskultur: Medarbetarundersökningen kan användas för att bedöma arbetsplatsens kultur och värderingar samt hur de påverkar medarbetarnas trivsel och engagemang.
• Stärka arbetsgivarvarumärket: Genom att visa att organisationen värderar medarbetarnas åsikter och är villig att agera på dem, kan undersökningen bidra till att stärka arbetsgivarvarumärket och locka talanger.

Hur får man medarbetarna att svara?


• Klart syfte och nytta: Kommunicera tydligt syftet med undersökningen och hur resultaten kommer att användas för att förbättra arbetsplatsen och medarbetarnas upplevelse.
• Anonymitet och konfidentialitet: Garantera att svaren kommer att vara anonyma och konfidentiella för att skapa en trygg miljö där medarbetare kan vara ärliga.
• Kommunikationskampanj: Skapa en kampanj som marknadsför undersökningen och dess betydelse, inklusive e-postmeddelanden, affischer och möten.
• Ledningsstöd och engagemang: Säkerställ att ledningen stöder och uppmuntrar medarbetarna att delta, inklusive deras egna deltagande.
• Uppföljning och feedback: Efter att undersökningen är avslutad, kommunicera resultaten och följ upp medarbetarna om vilka åtgärder som vidtas baserat på deras feedback. Detta visar att deras åsikter tas på allvar.


Hur ser vi till att medarbetarundersökningen leder till utveckling?


• Analysera resultaten noggrant: Organisationen måste noga granska och analysera de insamlade resultaten för att förstå trender, mönster och viktiga insikter.
• Kommunicera resultaten: Resultaten bör kommuniceras tydligt och öppet till alla medarbetare och ledning. Transparens är viktig för att skapa förtroende.
• Skapa handlingsplaner: Baserat på resultaten bör organisationen utarbeta konkreta handlingsplaner som tydligt beskriver de åtgärder som ska vidtas för att förbättra områden som behöver det.
• Involvera medarbetarna: Medarbetare bör involveras i att utveckla och genomföra åtgärdsplaner för att säkerställa att deras röster och behov beaktas.
• Följ upp och utvärdera: Efter att åtgärder har vidtagits måste organisationen följa upp och utvärdera deras effektivitet för att säkerställa att förbättringar uppnås.

Hur ska man följa upp en medarbetarundersökning


• Identifikation av prioriterade områden: Baserat på undersökningsresultaten bör organisationen prioritera de områden som behöver mest uppmärksamhet och förbättring.
• Involvera ledningen: Ledningen bör aktivt delta i utvecklingen av åtgärdsplaner och ta ansvar för att genomföra dem.
• Tydliga mål och tidsramar: Åtgärdsplaner bör inkludera specifika mål och tidsramar för att följa upp framsteg och resultat.
• Kommunikation och engagemang: Kommunikation med medarbetarna är avgörande. De bör vara medvetna om åtgärderna och känna sig delaktiga i processen.
• Utvärdering och justering: Organisationen bör kontinuerligt utvärdera åtgärdsplanernas effektivitet och vara beredd att göra justeringar om det behövs.
+

Därför ska man göra en medarbetarundersökning

Det finns många bra anledningar att genomföra en medarbetarundersöknig då de uppfyller flera olika viktiga syften.

Insikter och underlag för förändring och utveckling: Ni får värdefull information om arbetsmiljö, ledarskap och andra faktorer som påverkar medarbetarnas välmående. Denna data används för att identifiera områden som behöver förbättring och utveckling.

Personalens åsikter för bättre företagsstyrning: Ni får insyn i medarbetarnas åsikter och kan användas för att förbättra företagsstyrningen. Detta främjar ökad transparens och demokrati inom organisationen.

Ledarutveckling: Medarbetarundersökningar fungerar som ett verktyg för att utvärdera ledarskapet inom organisationen. Resultaten ger feedback till ledarna och hjälper dem att förbättra sitt ledarskap.

Mäta medarbetarnöjdhet och arbetsmiljö: Via en medarbetarundersökning kan organisationen mäta medarbetarnöjdhet och utvärdera arbetsmiljön, vilket ger kvantitativa och kvalitativa data för att förstå det aktuella tillståndet.

Främja engagerade och lojala medarbetare: Det identifierar faktorer som påverkar medarbetarengagemang och trivsel, vilket hjälper organisationen att skapa en arbetsplats där medarbetare är mer engagerade och lojala.

Öka produktivitet och lönsamhet: Genom att förbättra arbetsmiljön och medarbetarnas trivsel kan organisationen öka produktivitet och lönsamhet. Nöjda medarbetare bidrar till bättre kundrelationer och organisationens framgång.

Skapa en kanal för medarbetare att uttrycka åsikter: Medarbetarundersökningar ger medarbetarna en plattform att anonymt och ärligt uttrycka sina åsikter om arbetsplatsen. Detta främjar öppen kommunikation och kan hjälpa organisationen att identifiera och åtgärda problem.
+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.