Medarbetarundersökning

Vår medarbetarundersökning är ett bra verktyg för att utveckla medarbetarupplevelsen. Ni får en åtgärdsinriktad medarbetarundersökning som visar vilka områden ni bör prioritera för att få nöjda och engagerade medarbetare. 

Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet av er medarbetarundersökning och hanterar allt från anpassning av frågor, insamling av svar till sammanställning och analys av resultatet. Ni kan spara på krafterna tills åtgärdsarbetet ska starta.

Vi erbjuder både en heltäckande medarbetarundersökning samt mindre omfattande sk. pulsmätningar. Mer om pulsmätningar

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Alla organisationer är olika, därför anpassar vi medarbetarundersökningen till just er verksamhet. Allt från frågor, metod för insamling av svar till rapportering anpassas för att få en undersökning som passar er organisation.

Vanligtvis samlas svaren in via en webbenkät som distribueras via e-post eller SMS. Vi kan även erbjuda andra insamlingsmetoder om ni har andra behov.

 

Vi mäter det som är viktigt

Vår medarbetarundersökning är utformad som en heltäckande undersökning och enkäten omfattar av ett tiotal olika frågeområden som mäter medarbetarupplevelsen ur olika perspektiv. Frågorna i enkäten kan anpassas till er verksamhet och enkätens frågor kan även anpassas för era olika yrkesgrupper eller avdelningar för maximal relevans.

Vi mäter även tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Medarbetarundersökning

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

Vi analyserar och sammanställer resultatet från medarbetarundersökningen i en utförlig analysrapport där presenterar styrkor och svagheter och vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Betyg och siffror ger aldrig hela bilden av hur medarbetarna upplever arbetssituationen. Därför granskar vi gärna även öppna svar och motiveringar för att få en mer djupgående analys som förklarar ”varför”.

Förutom en totalrapport levererar vi även enhetsrapporter som redovisar resultatet för en viss enhet, chef, avdelning och/eller arbetsort.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation.
  • Totalt resultat och egna rapporter per enhet/chef.
  • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
  • Prioriteringsanalys som visar vad som bör prioriteras för ökad nöjdhet respektive medarbetarengagemang.
  • Genomgång av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok med tips och mallar för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop och konsultstöd kring uppföljning och utveckling av handlingsplaner.

Rapportportal

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning för pulsmätningar, men det kan ibland även vara användbart vid en årlig medarbetarundersökning. Via webbportalen får era chefer rapporter som visar just deras medarbetares svar jämfört med organisationen i helhet. Ni kan även tillgång att göra egna korskörningar och filtreringar (med bibehållen anonymitet).

 

Från medarbetarundersökning till åtgärdsplaner.

En medarbetarundersökning i sig skapar inte en bättre arbetsmiljön. Med hjälp av vår arbetsprocess Action Aid hjälper vi er att skapa handlingsplaner utifrån resultatet av medarbetarundersökningen.

+

Arbetsgång för medarbetarundersökningar

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål. Vid pulsmätningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig medarbetarundersökning eller en som sker mer löpande.

- Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner
+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

+

8 tips för dig som ska göra en medarbetarundersökning

1. Genomför medarbetarundersökningen med en oberoende aktör
Att genomföra en medarbetarundersökning med hjälp av en oberoende aktör har flera fördelar jämfört med att genomföra den på egen hand:
• Undersökningen genomförs av personer med erfarenhet av att utforma genomföra och analysera medarbetarundersökningar.
• Resultatet kommer att analyseras och presenteras med objektivitet.
• Undersökningen belastar inte er egen personal med extra arbete för genomförandet.
• Undersökningsföretaget kan garantera att det råder full anonymitet i medarbetarundersökningen

2. Säkerställa medarbetarnas anonymitet
Se till att er undersökning genomförs anonymt, så att de vågar det ta upp saker som de känner att är känsliga för dem eller för deras medarbetare.

3. Ställ rätt frågor
Medarbetarenkäter förekommer i en mängd olika former när det gäller vilka frågor som ställs och hur enkäten är strukturerad. Hur frågorna ställs är lika viktigt som vilka frågor som ställs.

4. Samla in svar på det sätt som passar er
Det smidigaste sättet att samla in svar i medarbetarundersökningen är att ha en digital medarbetarenkät (webbenkät) som skickas ut med e-post till de anställda men SMS kan också funka bra.

5. Ta hand om resultatet
Hur resultatet analyseras och rapporteras har stor betydelse för hur väl det ger vägledning i utvecklingsarbetet. Valet av diagramtyp, användandet av färger, vilken typ av värden man redovisar (medelbetyg, andel positiva betyg etc) påverkar hur enkelt det är att ta del av resultatet och att utläsa resultaten betyder.

6. Informera och kommunicera efter undersökningen
När medarbetarundersökningen är genomförd och resultatet sammanställt och presenterat så är det viktigt att man kommunicerar till medarbetarna vad resultatet blev och vad man kommer göra framöver för att förbättra resultatet. Ju snabbare ni kan göra en första återkoppling på er undersökning ju bättre.

7. Agera på resultatet!
Efter att analysen av resultatet är genomförd så bör det vara tydligt vilka områden man ska jobba med att förbättra. Diskutera igenom resultatet med medarbetarna och ta in medarbetarnas syn på resultatet och vad de anser att behöver göras.

8. Kombinera gärna en stor medarbetarenkät med korta pulsmätningar
Ofta kan en kombination av en större medarbetarenkät och kortare uppföljande pulsmätningar med medarbetarna vara en riktigt bra lösning för att få både en helhetsbild och en snabb uppföljning.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.