Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning är ett bra verktyg för att utveckla medarbetarupplevelsen. Via Next får ni en åtgärdsinriktad medarbetarundersökning som visar vilka områden ni bör prioritera för att få både nöjdare och mer engagerade medarbetare. 

Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet av medarbetarundersökningen. Våra undersökningskonsulter hanterar allt från anpassning av frågor, insamling av svar till sammanställning och analys av resultatet. Förutom själva undersökningen kan vi även stötta er i att utveckla åtgärdsplaner.

 

Vi erbjuder både en heltäckande medarbetarundersökning samt mindre omfattande sk. pulsmätningar. Vi kombinerar gärna dessa typer av undersökningar för en heltäckande lösning. Mer om pulsmätningar

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Alla organisationer är olika, därför anpassar vi er medarbetarundersökning till hur er verksamhet ser ut. Allt från frågor, insamling av svar till rapportering utformas utifrån era behov och önskemål.

Vanligtvis genomförs undersökningen via en webbenkät som distribueras via e-post eller SMS. Vi kan även erbjuda andra lösningar som tex. inloggningkoder/inloggningssida och pappersenkäter om ni har behov för detta. Tillsammans bestämmer vi vilken metod/metoder som passar er bäst. Vi är noga med att undersökningen genomförs på ett sätt som garanterar anonymitet.

 

Frågor som mäter det som är viktigt

I vår medarbetarundersökning mäter vi vanligtvis tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Enkäten vi använder för vår medarbetarundersökning består av frågeområden som flera oberoende forskningsstudier har visst att har stor betydelse för en god arbetsmiljö och engagerad medarbetare. Vi kan dock anpassa enkäten till era behov och önskemål.

Medarbetarundersökning

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

Resultatet sammanställs vanligtvis till en utförlig analysrapport med tydliga diagram och andra typer av grafik. Vi analyserar resultatet för att identifierar styrkor och svagheter och vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang respektive nöjdhet bland medarbetarna.

Betyg och siffror ger dock aldrig hela bilden av hur medarbetarna upplever arbetssituationen. Därför granskar vi gärna även öppna svar och motiveringar för att få en mer djupgående analys som förklarar ”varför”.

Våra undersökningskonsulter presenterar slutsatser och rekommendationer utifrån sin analys av resultatet.

Förutom en totalrapport får ni även enhetsrapporter som redovisar resultatet för en viss enhet, chef, avdelning och/eller arbetsort.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation av resultatet.
  • Totalt resultat och egna rapporter per enhet/chef/ort.
  • Nyckeltal för nöjdhet (NMI), lojalitet och medarbetarengagemang.
  • Prioriteringsanalys som visar vad som bör prioriteras för ökad nöjdhet respektive medarbetarengagemang.
  • Genomgång av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop och konsultstöd kring uppföljning och utveckling av handlingsplaner.

 

Från medarbetarundersökning till åtgärdsplan

Syftet med en medarbetarundersökning är att få ett beslutsunderlag för att förbättra medarbetarupplevelsen. Utan efterföljande åtgärder så tappar undersökningen dock sitt värde.

Med hjälp av vår process Action Aid kan vi stötta er i arbetet med att skapa handlingsplaner baserat på medarbetarundersökningen. Genom att göra efterföljande pulsundersökningar kan ni få kontinuerlig uppföljning och se om åtgärderna får önskad effekt.

 

+

Arbetsgång för medarbetarundersökningar

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål. Vid pulsmätningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig medarbetarundersökning eller en som sker mer löpande.

- Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner
+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.