Medarbetarundersökning

Vår medarbetarundersökning är åtgärdsfokuserade och hjälper er att identifiera och prioritera rätt åtgärder. Ni får en medarbetarundersökning som hjälper er nå ökad nöjdhet och medarbetarengagemang. Allt från frågor till rapportering anpassas för att passar just er. Förutom själva undersökningen ger vi er gärna stöd i att utveckla åtgärdsplaner.

 

Vi erbjuder både heltäckande medarbetarundersökningar och kortare mer löpande undersökningar av typen pulsmätning. Båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar och vi kombinerar gärna en större medarbetarundersökning med pulsmätningar för en heltäckande lösning.

Vid genomförandet av medarbetarundersökningar följer vi en genomtänkt och flexibel process som ger en hög svarsfrekvens. Datainsamlingen sker med fördel via mobilanpassade webbenkäter men pappersenkäter kan också användas vid behov.

 

Skräddarsydd medarbetarundersökning

Vi anpassar frågorna till er verksamhet och yrkesgrupper så att undersökningen blir relevanta för just organisation och era medarbetares arbetssituation. Frågorna som vi har som grund är tydliga och täcker in ett brett spektrum av områden utifrån omfattande forskning kring vad som skapar nöjda och engagerade medarbetare.

Om ni vill infoga egna/andra frågor så är det inga problem. Har ni en medarbetarenkät sedan tidigare som ni vill använda så går det också bra att använda den.

Vår medarbetarundersökning mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarsindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

 

Resultat medarbetarundersökning NMI

Åtgärdsfokuserad analys och rapport

För att en medarbetarundersökning ska ge bra insikter så krävs en ordentlig analys av resultatet. I vår analys av resultatet identifierar vi vilka områden ni bör prioritera för att nå högre engagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Att bara studera betyg och annan statistik räcker sällan om man få fram insikter som är bra nog för att skapa konkreta åtgärder. Som en del i vår analys granskar vi därför även öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem för att få mer åtgärdsinriktad analys. Utifrån våra analyser ger vi er även rekommendationer på konkreta åtgärder.

Förutom att redovisa resultatet på totalnivå så gör vi oftast även enhetsrapporter /chefsrapporter. Denna nedbrytning på enhetsnivå hjälper er att genomföra åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Exempel på frågor som vår medarbetarundersökning besvarar:

  • Hur nöjda, lojala och engagerade är medarbetarna?
  • Vilka faktorer bör vi fokusera på för att förbättra övergripande grad av nöjdhet och engagemang?
  • Hur medarbetarna värderar faktorer som arbetsuppgifterna, trivsel, samarbete osv.
  • Hur nöjda är medarbetarna med deras närmaste chef och ledningen?
  • Finns det alarmerande nivåer av stress?
  • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?

 

Omedelbar rapportering för pulsmätningar

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning om man gör en medarbetarundersökning av typen vid pulsmätning. Via webbportalen kan era chefer få individanpassade rapporter och sätta ihop egna analyser och rapporter. Rapportportalen kan integreras med ett kraftfullt systemstöd för åtgärdsplaner.

Vi kan även koppla på ”larmsystem” som via e-post larmar slår larm till berörda personer vid exempelvis låga betyg för medarbetarengagemang eller höga nivåer av stress. Detta göra att ni kan agera snabbare på resultatet av undersökningen.

 

Medarbetarundersökning NMI

 

Vi hjälper er ta nästa steg

En medarbetarundersökning bör som en del i ett större arbete med att utveckla arbetsplatsen för medarbetarna. Om man inte är inställda på att göra någon form av åtgärder är det bättre att inte göra någon undersökning.

Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbeten så att er undersökning leder till förbättringar. Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er gå från insikt till handlingsplaner. På så vis hjälper vi er att realisera värdet av er medarbetarundersökning.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer