Medarbetarundersökning

Vår medarbetarundersökning ger er ett bra beslutsunderlag för att förbättra er arbetsmiljö och att få nöjdare mer engagerade medarbetare. Vi Next får ni får en kundanpassad medarbetarundersökning med åtgärdsfokus. Vi hjälper er att identifiera och prioritera problemområden och förbättringsåtgärder.

Allt från frågor till rapportering är utformat för att ge er en medarbetarundersökning som hjälper er att utvecklas. Förutom själva undersökningen ger vi er även gärna stöd i att utveckla åtgärdsplaner.

Vi erbjuder både heltäckande medarbetarundersökningar och mindre omfattande sk. pulsmätningar. Båda dessa typer av undersökningar har sina fördelar och nackdelar och vi kombinerar gärna en större medarbetarundersökning med pulsmätningar för en heltäckande lösning.

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Genomförandet anpassas till era förutsättningar för att ge en hög svarsfrekvens och samtidigt en låg arbetsinsats från er sida. Undersökningen genomförs dock vanligtvis via mobilanpassade webbenkäter via e-post eller inloggningkoder. Även pappersenkäter och utskick via SMS kan också användas vid behov.

Vi har tagit fram frågor som är utformade för att mäta faktorer som flera vetenskapliga studier visat att har stor betydelse för arbetsmiljön och på att skapa nöjda och engagerade medarbetare. Vi anpassar dock gärna frågorna till er verksamhet eller lägger till eller tar bort för att säkerställa att enkäten ska passa er verksamhet er. Till exempel kan olika yrkesgrupper få olika frågor och vi kan mäta hur ni lever upp till er värdegrund.

Våra medarbetarundersökningar mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.


Resultat medarbetarundersökning NMI

Åtgärdsfokuserad analys och tydlig rapport

För att en medarbetarundersökning ska ge bra insikter så krävs en ordentlig analys. Vi analyserar resultatet på flera olika sätt och identifierar bla. problemområden och vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

För att ni ska en mer åtgärdsinriktad analys granskar vi gärna även öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem.

Förutom att redovisa resultatet på totalnivå så gör vi oftast även enhetsrapporter /chefsrapporter. Olika enheter har olika utmaningar och enhetsrapporterna hjälper er att genomföra rätt åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta

  • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation.
  • Totalt resultat och egna rapporter per enhet/chef.
  • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
  • Prioriteringsanalys som visar vad som bör prioriteras för ökad nöjdhet respektive medarbetarengagemang.
  • Genomgång och summering av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop kring undersökningsresultatet och utveckling av handlingsplaner.
  • Konsultstöd för att ytterligare arbeta med att identifiera problem och möjligheter, prioritera bland problem och möjligheter och skapa konkreta åtgärdsplaner.

Medarbetarundersökning NMI

Rapportportal för löpande pulsmätningar

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning vid medarbetarundersökningar av typen pulsmätning. Via webbportalen kan era chefer få individanpassade rapporter och göra egna analyser och rapporter.

Vid pulsmätningar kan vi även koppla på ”larmsystem” som via e-post skickar notiser till berörda personer när vid exempelvis låga betyg för medarbetarengagemang eller vid höga nivåer av stress.

 

Vi hjälper er ta nästa steg

En medarbetarundersökning bör ses som en del i ett större arbete med att utveckla arbetsmiljön. Efter att undersökningen är slutförd är det mycket viktigt att utforma och genomföra åtgärder.

Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbeten så att er medarbetarundersökning leder till förbättringar. Genom en process med workshops som vi kallar Action Aid kan vi hjälpa er gå från insikt till färdiga handlingsplaner. På så vis hjälper vi er att realisera värdet av er undersökning.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer


Vår arbetsgång för medarbetarundersökningar

Nedan är en enkel beskrivning av de huvudsakliga momenten för genomförandet av en medarbetarundersökning. Vid pulsmätningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig medarbetarundersökning eller en som sker mer löpande.

Förberedelser
– Uppstartsmöte
– Anpassning av frågebatteri
– Grafisk anpassning av webbenkät
– Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
– Vi skickar ut mindersökningen via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även utskick vis SMS eller pappersenkäter kan användas vid behov.
– Påminnelser till de som inte svarar
– Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
– Kontroll av data
– Uppsättning av diagram och tabeller
– Analys av resultat, korskörningar osv
– Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
– Analys av öppna svar som motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
– Genomgång och presentation av resultat
– Genomförande eller medverkan på workshops
– Stöttning för att upprätta handlingsplaner och eventuellt systemstöd för detta

Gratis guide till en lyckad medarbetarundersökning – hämta nu