Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning kan vara ett bra verktyg för att förbättra medarbetarupplevelsen. Vi har utvecklat en medarbetarundersökning som är åtgärdsinriktad och som tydligt identifierar de viktigaste drivkrafterna för att få nöjdare och mer engagerade medarbetare. Med vår medarbetarundersökning får ni ett bra underlag för utveckla er arbetsmiljö och förbättra medarbetarupplevelsen.

Genomförandet av medarbetarundersökningen skräddarsys så att det passar just er verksamhet. Vi tar ett helhetsansvar för genomförandet av alla delar av undersökningen och förutom själva undersökningen kan vi dessutom stötta er i att utveckla åtgärdsplaner.

 

Vi erbjuder både heltäckande medarbetarundersökningar som täcker ett brett spektrum av frågeområden och mindre omfattande men tätare undersökningar sk. pulsmätningar. Båda dessa typer av medarbetarundersökningar har sina fördelar och nackdelar så det kan vara bra att kombinera en större medarbetarundersökning och pulsmätningar. Mer om pulsmätningar

 

Kundanpassad medarbetarundersökning

Vi är övertygade om att alla organisationer är olika och att standardiserade medarbetarundersökningar aldrig kan implementeras rakt av. Därför får ni en kundanpassad medarbetarundersökning där allt från frågor, insamling till rapportering anpassas till er verksamhet.

Vanligtvis samlas svaren in via mobilanpassade webbenkäter som skickas ut via e-post. Vi kan även skicka ut inloggningskoder och göra utskick via SMS beroende på vad som passar er verksamhet.

 

Relevanta frågor och nyckeltal

Frågorna i vår medarbetarundersökning är baserad på forskning kring vilka faktorer som är viktiga för att skapa en bra arbetsmiljön. Enkäten anpassas dock till er verksamhet för att säkerställa att undersökningen passar just er verksamhet. Frågorna i enkäten kan även anpassas till och olika yrkesgrupper inom er organisation.

Enkäten mäter ett stort antal frågeområden för att ge en helhetsbild av medarbetarupplevelsen. Denna helhetsbild gör att prioriteringar sedan kan göras mellan olika faktorer så att förbättringsåtgärder kan fokuseras på rätt område.

Vår medarbetarundersökning mäter vanligtvis alltid tre övergripande nyckeltal i form av medarbetarnas nöjdhet via Nöjd medarbetarindex – NMI, medarbetarengagemang via Engagerad medarbetarindex och lojalitet via Lojal medarbetarindex.

Åtgärdsfokuserad analys och tydlig rapport

För att en medarbetarundersökning ska ge bra insikter så krävs relevanta frågor och en inte minst en ordentlig analys av resultatet.

Vi sammanställer och analyserar resultatet och identifierar bla. problemområden och vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Vi granskar gärna även öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna till eventuella problem, därmed får medarbetarundersökningen en mer djupgående och åtgärdsinriktad analys.

Förutom att redovisa resultatet på totalnivå så gör vi oftast även enhetsrapporter som hjälper er att genomföra rätt åtgärder på rätt ställe i organisationen.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation.
  • Totalt resultat och egna rapporter per enhet/chef.
  • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
  • Prioriteringsanalys som visar vad som bör prioriteras för ökad nöjdhet respektive medarbetarengagemang.
  • Genomgång och summering av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok med tips och mallar för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser av resultatet från undersökningen.
  • Workshop och konsultstöd kring uppföljning och utveckling av handlingsplaner.


 

Rapportportal

En webbaserad rapportportal kan vara en bra lösning för pulsmätningar men även vid en årliga medarbetarundersökning. Via webbportalen får era chefer individanpassade rapporter som ger en tydlig översikt över just deras medarbetares svar och göra egna analyser (med bibehållen anonymitet).

 

Uppföljning och åtgärder

En medarbetarundersökning bör aldrig sluta med att resultatet redovisas, det är i det efterföljande utvecklingsarbetet som utvecklingen skapas. Vi hjälper er gärna att komma vidare med ert åtgärdsarbete. Genom vår utvecklingsprocess Action Aid kan vi hjälpa er gå från insikt till handlingsplaner och därmed hjälpa er att realisera värdet av er medarbetarundersökning. 

+

Arbetsgång för medarbetarundersökningar

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål. Vid pulsmätningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig medarbetarundersökning eller en som sker mer löpande.

- Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner
+

Kundkommentarer

KRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Eksjö Kommun
Jag är extremt nöjd med hur Next hanterade genomförandet av vår medarbetarundersökning. Genomförandet gick smidigt och vi fick bra stöd från Next under hela arbetet. Rapporteringen av undersökningen överträffade dessutom våra högt ställda krav på form och innehåll.

BBGRUPPEN
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer