Medlemsundersökning

Med en medlemsundersökning får ett bra underlag för att vidareutveckla er verksamhet utifrån era medlemmars feedback så att ni får nöjdare och mer engagerade medlemmar.

Medlemsundersökningen omfattar oftast mätning av nyckeltal som Nöjd-medlems-index, och lojalitet i form av vilja att fortsatta som medlem och att rekommendera verksamheten till andra. Därutöver kartläggs medlemmarnas uppfattning av en rad andra relevanta faktorer för just er medlemsorganisation har för mål med er verksamhet. 

 

Medlemsundersökning som ger insikter

Vi ser till att ni får en medlemsundersökning som utformas så att resultatet av den hjälper er att identifiera styrkor och svagheter och prioritera problemområden och förbättringsåtgärder. Hela upplägget för medlemsundersökningen (från frågor till rapportering) utformas för den ska bilda   ett bra beslutsunderlag för att förbättra verksamheten.

 

Skräddarsydd medlemsundersökning

Vi skräddarsyr medlemsundersökningen så att frågorna i undersökningen anpassas till just er verksamhet.

Nöjd-medlems-index mäts som standard med tre frågor (på samma sätt som Nöjd kund index) och lojalitet mäts utifrån två frågor. Därutöver anpassar vi frågorna i undersökningen till er verksamhet för att mäta relevanta kvalitetsfaktorer förbättringsförslag, bakgrundsfrågor mm.

Förutom frågorna så anpassar vi även hur vi samlar in svaren då olika metoder lämpar sig olika väl beroende på målgrupp, er tillgång till kontaktuppgifter, antal medlemmar osv. De vanligast metoderna för att samla in svar är dock webbenkäter, SMS eller telefonintervjuer. Vi kan även göra djupintervjuer och fokusgrupper om det finns behov för det.

 

Resultat Medlemsundersöknig NMI_Nöjd-medlems-index

 

Insiktsgivande analysrapport

När vi är klara med att samla in svaren sammanställer och analyserar vi resultatet och redovisar allt i form av en utförlig analysrapport med tydliga diagram och grafiska modeller. Vi analyserar dessutom öppna svar och motiveringar så att ni får en mer kvalitativ analys som ger var på ”varför” medlemmarna är nöja/missnöjda.

För att identifiera vad ni bör prioritera för att få nöjdare och lojalare medlemmar gör vi sambandsanalyser visar vilka kvalitetsfaktorer ni bör prioritera. Utifrån den analys vi gör av resultatet ger vi även åtgärdsförslag och rekommendationer.

 

Analys NKI-undersökning

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

  • Utförlig och insiktsgivande rapport med snygg och pedagogisk grafisk presentation.
  • Nöjd medlems index och Lojalitetsindex.
  • Jämförelse mellan tex. medlemstyper, regioner, verksamhetsområden osv.
  • Prioriteringsanalys som visar vad ni bör prioritera att förbättra.
  • Analys av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
  • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
  • Arbetsbok för framtagning av åtgärdsplaner.
  • Workshop kring undersökningsresultatet och utveckling av handlingsplaner.

 

Från undersökning till åtgärdsplaner

När er medlemsundersökning är klar så bör resultatet naturligtvis användas för att utforma åtgärdsplaner baserat på insikterna får undersökningen. Vi kan stötta i det arbetet genom att hjälpa er processa resultatet och att stötta er i att utforma åtgärder som svarar upp mot undersökningen.

+

Arbetsgång för medlemsundersökningar

Nedan är en enkel beskrivning av de huvudsakliga momenten för genomförandet av en medlemsundersökning.

Förberedelser
– Uppstartsmöte
– Utformning av frågebatteri
– Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
– Vi skickar ut undersökningen via e-post eller SMS eller också så genomför vi telefonintervjuer. Ibland kombineras olika metoder.
– Övervakning av inkommande svar, avstämningar och support

Sammanställning och analys
– Kontroll av data
– Uppsättning av diagram och tabeller
– Analys av resultat, korskörningar osv
– Beräkning av nyckeltal nöjdhet (NMI) och lojalitet.
– Analys av öppna svar som motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete enligt era önskemål
– Genomgång och presentation av resultat
– Genomförande eller medverkan på workshops
– Stöttning för att upprätta handlingsplaner
+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår medlems-och kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

Malte Månson
Malte Månson har valt att samarbeta med Next tack vare deras mycket professionella hantering av våra kunder och de insikter vi får av den omfattande kundundersökning om Next genomför åt oss årligen. Undersökningen ger oss ett mycket bra underlag för att utvecklas. Vårt samarbete med Next har gjort Malte Månson till ett ännu mer kunddrivet företag, vilket är en stor del av vår framgång..

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

 

Vill ni göra en Medlemsundersökning?


Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.