Marknadsundersökning

En marknadsundersökning är ett bra verktyg för att kunna fatta välgrundade beslut baserade på data och insikter kring er marknad. Genom en marknadsundersökning kan vi tex. kartlägga attityder, behov, köpbeteende, kartlägga trender på marknaden eller testa en ny produkt osv.

Marknadsundersökningar kan ha en mängd olika syften, därför utformar vi er marknadsundersökning utifrån vad just ni vill få svar på. Vi hjälper er med alla steg i undersökningen, från utformning av frågor, urval, insamling av data till analys och tydlig rapportering.

 

Skräddarsydd marknadsundersökning

Att undersökningen är anpassad till ert specifika syfte är avgörande för en lyckad marknadsundersökning. Vi använder därför ingen färdig mall med frågor när vi ska göra en marknadsundersökning, istället skräddarsyr vi er undersökning utifrån just ert specifika behov. Allt från undersökningsmetod, frågor och rapportering anpassas utifrån vad ni vill uppnå med undersökningen, er målgrupp och övriga förutsättningar. Vi kan använda flera olika metoder för att samla in data och vi kan även kombinera flera olika datakällor till helhetsbild.

Vi kan även hjälpa till med enbart valda delar av en undersökning. Om ni till exempel endast vill ha hjälp med att samla in svar för att göra er egen analys, eller om ni vill få hjälp att sammanställa och analysera data som ni redan har samlat in.

Vi gör marknadsundersökningar riktade till både privatpersoner och företag. Tex. kan vi göra undersökningar med ett representativt urval av befolkningen eller rikta er marknadsundersökning mot företag inom vissa branscher och olika typer av yrkesgrupper som motsvarar er målgrupp.

 

Frågor som en marknadsundersökning kan besvara:

 • Hur ser efterfrågan ut, inom vilka målgrupper är den störst?
 • Vilka kriterier använder er målgrupp och olika segment vid valet av produkt/leverantör?
 • Hur värderar marknaden olika egenskaper hos er typ av produkt och hur står ni er i konkurrensen?
 • Vilken attityd har marknaden kring er typ av tjänst/vara/produktkategori?
 • Hur ser målgruppen på ert tänkta produktkoncept, finns det en marknadspotential?
 • Vilka är det styrande trenderna på marknaden?
 • Hur kommer marknadens önskemål och behov att se ut de kommande åren?

 

Förstklassig analys och rapportering

Vi sammanställer oftast resultatet till en utförlig och tydlig analysrapport. Vi anstränger oss för att göra resultatet lät att förstå och ta till sig och resultatet redovisas med tydliga och lättlästa diagram och annan grafik. Rapporten innehåller vår analys av resultatet, slutsatser och rekommendationer utifrån resultatet. Förutom en skriftlig rapport kan resultatet från er marknadsundersökning även levereras i andra format (utifrån era önskemål) och omfatta allt från rådata,  interaktiv webbrapport och infografics.

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

 • Utförlig analysrapport med lättläst och pedagogisk grafisk presentation.
 • Jämförelse mellan olika segment/målgrupper.
 • Analys av både kvantitativ (siffror) och kvalitativa (text/öppna frågor) svar.
 • Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer.
 • Utökad rapportering i form av infografics och/eller en film
 • Rådata

Marknadsundersökning resultat

 

Kvalitativ och/eller kvantitativ marknadsundersökning

Våra konsulter har kompetens och erfarenhet från många olika former av både kvantitativa och kvalitativa marknadsundersökningar. Beroende på syfte, målgrupp med mera väljer vi den metod för er marknadsundersökning. Vi kan genomföra er marknadsundersökning med flera olika metoder som tex. telefonintervjuer, webbenkäter, webbpaneler, fokusgrupper, personliga intervjuer och postala utskick. Därutöver kan vi även inhämta och processa data från andra typer av källor och officiella data.

 

+

Metoder för marknadsundersökningar

Nedan är de huvudsakliga metoderna som vi använder oss av när vi ska samla in data till marknadsundersökningar.

TELEFONINTERVJUER
Telefonintervjuer är i många fall en mycket bra metod för att samla in data till en marknadsundersökning. Bland annat så kan det vara så att målgruppen inte går att nå på något annat sätt eller att det finnas saker i undersökningen som kräver att vi kan förtydliga eller ställa följdfrågor. Vi strävar alltid efter att få så hög svarsfrekvens som möjligt och oftast ger telefonintervjuer högre svarsfrekvens än vid andra metoder, något som är extra viktigt i de fall man har en mindre målgrupp eftersom varje svar då blir av stor vikt.


WEBBPANEL
Webbpaneler är ett snabbt och relativt billigt och lämpar sig väl om man har en marknadsundersökning där man vill ställa frågor till en stor mängd personer. Genom att vi har en mängd olika bakgrundsinformation om panelmedlemmarna så kan vi rikta oss till en mycket specifik målgrupp. Vi arbetar i huvudsak med en telefonrekryterad webbpanel av högsta kvalitet som har en sammansättning som mycket väl matchar Sveriges befolkning avseende tex kön, ålder och geografisk spridning.


WEBBENKÄT
Webbenkäter en flexibel och kostnadseffektiv metod. Via webbenkäter kan vi göra en marknadsundersökning som innehåller bilder och filmer. Webbenkäter leder ofta till stora mängder kommentarer och öppna svar.

En webbenkät kan användas på många olika sätt, den kan tex. skickas ut med e-post, vi kan länka till webbenkäten via en webbsida och enkäten kan läggas som en pop up. Våra webbenkäter är mobilanpassade så att de går fungerar utmärkt att svara på alla våra undersökningar via mobiltelefoner och surfplattor


FOKUSGRUPPER
Fokusgrupper kan vara ett bra verktyg för att få fram kreativa förslag genom att det skapar en dialog mellan deltagarna som skapar nya infallsvinklar och insikter som inte deltagarna skulle komma fram till vid personliga intervjuer på tu man hand.

Exempel på områden där fokusgrupper är användbara är: Idégenerering för produktutveckling, test av nya produktkoncept, värderingar och attityder kring varumärken eller för att få insikt i kunders underliggande behov. Det kan även användas i en förundersökning till en större marknadsundersökning genom att det kan hjälpa till att definiera undersökningsproblemet och för att får underlag för utformning av frågeformulär.

SKRIVBORSUNDERSÖKNINGAR
Detta innebär att vi söker upp och sammanställer redan tillgänglig information så att den blir tillgänglig för er i ett hanterbart format. Detta kan handa om försäljningssiffror, antal företag i en viss bransch, information om konkurrenter, priser, marknadsandelar osv.
+

Guide för att göra/köpa en marknadsundersökning

För många kan en marknadsundersökning vara en tjänst som de aldrig tidigare har köpt. Den här guiden har vi skapat för att ge lite tips på vad man bör tänka på när man ska köpa/ göra en marknadsundersökning.


Definiera syftet med er marknadsundersökning
Det är bra att ha ett tydligt syfte med undersökningen. En tydlig beskrivning som beskriver vad ni vill så svar på och vad ni ska använda informationen till för beslut.

Var försiktig med att dra förhastade slutsatser när problemformuleringen görs. Om man utan bra underlag bestämmer sig för vad problemet är så kan det leda till att undersökningen utformas efter antaganden som inte stämmer.

Förutom att beskriva problemet så är det bra att även gå igenom vilka beslut som ni förväntas fatta utifrån marknadsundersökningen.


Anlita ett kunnig marknadsundersökningsföretag
Om ni har kommit fram till att en marknadsundersökning behöver genomföras kanske ni frågar er om ni kanske ska genomföra hela eller delar av undersökningen själva.
De finns faktiskt mycket man kan göra på egen hand då det gäller marknadsundersökningar. Men det finns också stora risker med att genomföra undersökningen helt på egen hand om man inte har erfarenhet av det.

Med all den tid det tar att planera, utforma frågor, samla in svar, skriva rapport så kommer det ibland även bli dyrare att försöka själv än att anlita ett undersökningsföretag. Då har vi inte ens räknat med den kostnad eller utebliven vinst som kan uppstå som följd av felaktigt dragna slutsatser.

I värsta fall så leder det till att fel beslut fattas i någon viktig fråga och att detta får stora negativa konsekvenser, något som kan bli ohyggligt mycket mer kostsamt än att anlita ett professionellt undersökningsföretag.

Fel metod, fel målgrupp, fel urval, felaktiga frågeställningar, felaktig sammanställning, eller felaktig tolkning av resultatet kan alla leda till felaktiga beslut. Ett professionellt undersökningsföretag har både erfarenhet, teoretisk och praktisk kunskap samt rutiner för att göra marknadsundersökningar på ett bra sätt.


Skapa en tydlig offertförfrågan
För att ni själva och eventuella undersökningsföretag som ni kontaktar ska få en tydlig bild av vad ni vill uppnå så bör ni utforma en offertförfrågan med instruktioner/ bakgrund till undersökningsföretaget. Var tydliga med vad ni vill uppnå med er marknadsundersökning.

Ni själva har ett stort ansvar för att undersökningen utförs på rätt sätt för det behov ni har. Skriv ner syftet, vilken målgrupp ni vill vända er till och en del övriga förutsättningarna för undersökningen.


Respektera de etiska reglerna för marknadsundersökningar
Det är viktigt att du som köparen tar ett ansvar genom att välja undersökningsföretag som följer branschetiska regler och att ni anlitar företag som ni upplever att levererar en tjänst som är av god kvalitet.
+

KundkommentarerModerna försäkringar
Vi fick väldigt bra hjälp med att utforma undersökningen och svaren kom in snabbt, med bra innehåll och många värdefulla kommenterar på öppna frågor.
Rapporten per land var mycket bra och slutsatserna Next drog mellan länderna är ovärderliga för oss.

ITW – Illinois Tool Works
Working with Next to understand the Swedish market more intimately was a really great example of agency collaboration. As a research agency, they afforded us great flexibility throughout the study and gave a real sense of personal investment and attention to the results.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Hjälp hemma
Vi är mycket nöjda med hur undersökningen genomfördes och presenterades. Vi kommer att använda underlaget för kommande marknadsplan och känner att den utgör ett gediget underlag för vårt framtida marknadsföringsarbete.

Redpoodle Systems
Samarbetet med Next fungerade mycket smidigt och Next visade prov på att kunna utforma en skräddarsydd marknadsundersökning som gav svar på just det vi ville få svar på. Rapporten vi fick var tydlig och utförlig samt noggrann fördelad på de svarskategorier som är viktiga för oss.

KTH innovation
Vi uppskattade samarbetet med Next och är mycket nöjda med resultatet. Vi hade en bra dialog om innehållet och upplägget av marknadsundersökningen, och kände att vi hade bra kontroll under processen. Utförandet, sammanställningen och leveransen gick snabbt och resulterade i fantastiskt bra insikter om vår affärsidé!

 

 

 

Vill ni göra en marknadsundersökning?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.