Personuppgifter och integritet

Här kan du läsa om hur varför vi kontaktar just dig, varifrån vi fått dina kontaktuppgifter och hur vi behandlar dina personuppgifter och de svar du ger i de undersökningar som vi genomför. Informationen nedan är allmän och omfattar flera olika typer av fall, där allt kanske inte berör just dig. Hur vi fått tag på just dina kan skilja sig från något av de sätt som finns beskrivna nedan. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter hanteras.

 

har vi fått dina kontaktuppgifter

För kund och – medarbetarundersökningar samt en del andra undersökningar så är det vår uppdragsgivare som tillhandahåller era kontaktuppgifter. Oftast avgränsar sig uppgifterna till att omfatta e-postadress och /eller telefonnummer och ibland namn och arbetsgivare. Det kan även förekomma information om ert kundförhållande till vår uppdragsgivare, det kan tex. röra sig om information om vilken typ av produkt eller tjänst du har köpt från vår uppdragsgivare.

Ibland inhämtar vi eller vår kund kontaktuppgifter från offentliga register eller från olika leverantörer av kontaktlistor som tex. Bisnode. Då görs urvalet utifrån vissa kriterier för att vi ska få fram personer eller organisationer som motsvarar en viss målgrupp utifrån tex. ert yrke, er inkomst, postnummer, kön, ålder osv. I dessa fall så görs det normalt ett slumpvis urval och du har då helt enkelt blivit den person som slumpats fram. Vi följer den integritetspolicy och de användarvillkor som leverantören av uppgifterna har och dina personuppgifter används endast för det specifika projektet/ändamålet. Vi kan även inhämta uppgifter via tex. hitta.se eller Eniro.se eller på din arbetsgivares hemsida.

Vi försöker alltid att så gott det går informera om syftet med undersökningen så att du kan ta ställning till om du vill delta eller inte. Deltagande är frivilligt och du kan även avbryta en undersökning som du inte längre vill delta i den. Ofta kan du även välja att inte besvara en fråga genom att svara ”ingen åsikt, ”vill ej svara” eller motsvarande,

Intresseavvägning är den rättsliga grund som användas för att vi hanterar era kontaktuppgifter.

 

NIX- och marknadsundersökningar

NIX reglerar endast direktreklam /telefonförsäljning och omfattar inte marknadsundersökningar då undersökningar anses som viktiga utifrån ett allmänintresse.

 

Vi behandlar dina svar konfidentiellt

När du deltar i en undersökning som vi genomför så behandlar vi dina svar samt dina personuppgifter med sekretess. Dina svar kan inte kopplas till dig om du inte ger ett uttryckligt samtycke till det. Vi och våra partners och underleverantörer behandlar alla svar och personuppgifter konfidentiellt. Dina svar och personuppgifterna behandlas endast av ett fåtal personer. Vi följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt branschstandard enligt för behandling av personuppgifter och vi följer ESOMAR:s etiska regler.

 

Tredje part och dataöverföring över gränser

För att kunna genomföra våra undersökningar så använder vi oss av olika samartspartners som på olika sätt är en del i genomförandet av undersökningen. Det kan röra sig om genomförande av telefonintervjuer, system som vi använder för att genomföra webbaserade undersökningar eller andra partners som vi anlitar. Vi kan då behöva dela dina personuppgifter med dessa partners. Vi har avtal med våra partners som omfattar hantering och skydd av kontaktuppgifter.

Om en överföring av personuppgifter kommer att ske utanför EES kommer vi vidta åtgärder för att överföringen ska ske på ett sätt som överensstämmer med GDPR.

 

Så sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som undersökningen pågår samt därefter i upp till 24 månader efter att undersökningen avslutats. Anledningen till att vi sparar personuppgifterna i normalt 24 månader är att det i flera fall är så att våra uppdragsgivare planerar att upprepa undersökningen inom 24 månader.

Om du som undersökningsdeltagare själv förser oss med någon form av personuppgifter så kommer vi att behandla dessa med sekretess och endast ämna ut dessa till vår uppdragsgivare om du ger samtycke till detta. Denna typ av personuppgifter som du delar med sig av via en undersökning sparas i max 6 månader.

Säkerhetsåtgärder
Våra säkerhetsrutiner överensstämmer med vedertagna kommersiella standarder som används för att skydda personuppgifter. Samtliga personuppgifter skyddas enligt vad som anses vara allmänt vedertagen standard med lagring skyddad med användarnamn och lösenord. För inloggning till enkätverktyget krävs två faktors autentisering. Alla medarbetare arbetar under sekretess.

 

Dina rättigheter enligt GDPR

GDPR ger dig följande rättigheter gällande hur vi behandlar dina personuppgifter:

  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
  • Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
  • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
  • Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)

Om du meddelar oss att du vill utöva någon av dessa rättigheter ska vi svara inom 30 dagar samt meddela eventuella berörda partners om detta så att de också kan vidta nödvändiga åtgärder. Vi informerar dessa partners men vi är inte ansvariga för deras handlingar utifrån din förfrågan så du kan eventuellt behöva kontakta dem själv för att följa upp ditt ärende.

Du har alltid rätt att få ett utdrag om de personuppgifter vi har registrerade om dig. Vid begäran ska du få ett utdrag över dessa uppgifter inom 30 dagar. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade/ändrade eller radera. För att säkerställa att du har rätt att ta del av eller att ha rätt att begära ändringar så kan vi komma att krav att du kan legitimera dig i samband med din förfrågan, detta för att skydda dina personuppgifter från obehöriga. För att få ut ett registerutdrag, kontaktar du oss via mail, telefon eller brev genom de kontaktuppgifter som finns i slutet av denna policy.

 

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

Generellt sett är det principen om intresseavvägning som är den rättsliga grund som används för att vi hanterar era personuppgifter. Nexts och våra uppdragsgivares intresse av att vi kan hantera era personuppgifter i syfte att genomföra undersökningen anses väga tyngre än ert intresse av att era personuppgifter inte behandlas av oss. Vi hanterar dock inte mer uppgifter om er än vad som är nödvändigt för att genomföra den aktuella undersökningen. Oftast rör det sig endast om ditt namn, din e-postadress och eller telefonnummer. Du kan alltid kontakta oss för att framföra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

 

Kontakt gällande hantering av personuppgifter

Om du har frågor ring om behandling av dina personuppgifter eller om du önskar dra tillbaks ditt samtycke eller invända mot en intresseavvägning kan du kontakta oss enligt nedan. Vårt dataskyddsombud är Sven-Tore Bengtsson.

Kontaktuppgifter
E-post: support@nextconsulting.se
eller telefon 054-770 12 92

Postadress
Next Research & Consulting AB
Hybelejens gata 2
653 40, Karlstad

Organisationsnummer: 556939-7242