Medarbetarundersökning för BBGRUPPEN

Vi har under 2017 använt Next till vår serie av tre medarbetarundersökningar där varje omgång har haft olika fokusområden och vi kommer fortsätta med samarbetet under 2018 och framåt.

Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har innehållits till punkt och pricka.

Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet. Vi har även fått konkreta och bra rekommendationer på åtgärder.

En annan sak som jag uppskattar är att våra tankar runt undersökningarna förfinats och förbättrats genom bra inspel från Sven-Tore på Next. Kort sagt det har varit enkelt, smidigt och kostnadseffektivt att arbeta med Next.

Hans Lind

HR-ansvarig, BBGRUPPEN /AB Byggbeslag

 

 

Uppdragsbeskrivning

På uppdrag av BBGRUPPEN med drygt 330 medarbetare runt om i landet har Next genomfört en tredelad medarbetarundersökning där vi koncentrerat oss på att mäta olika frågeområden kring arbetsmiljön i var och en av de olika omgångarna. I varje mätning har vi mätt medarbetarnas grad av nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang för att följa hur det utvecklas över tid.

Undersökningen har syftat till att kartlägga hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö samt att identifiera vilka områden som ska prioriteras för framtida förbättringsåtgärder.

 

Genomförande

Baserat på vår frågebank har vi skapat en kundanpassad medarbetarenkät utifrån BBGRUPPENS förutsättningar och önskemål om anpassningar för att få en medarbetarundersökningen som är relevant för alla medarbetare oavsett om de sitter på kontor eller mest arbetar ”ute i fältet”.

Undersökningen har genomförts som en webbenkät som skickats ut med e-post samt med hjälp av personliga inloggningskoder knutna till varje medarbetares bakgrundsdata.

Efter varje genomförd omgång har vi sammanställt och analyserat resultatet i dels en totalrapport och ett antal olika enhets- och chefsrapporter. Rapporterna har omfattat både analys av drivkrafterna för NMI och medarbetarengagemang och analys av öppna svar samt konkreta rekommendationer på åtgärder för att på ett tydligt sätt ta en rekommenderas kurs för BBGRUPPENS förbättringsarbete.

 

Vill du också genomföra en medarbetarundersökning? 

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med medarbetarundersökningar.