Varumärkesundersökning

En varumärkesundersökning är ett viktigt redskap för många olika former av varumärkesarbete. Med en varumärkesundersökning kan vi hjälpa er få svar på tex. varumärkeskännedom och attityd kring ert varumärke med mera. Undersökningen kan ge er svar på vilka associationer och attribut som förknippas med ert varumärke och hur olika faktorer påverkar varumärket styrka.

Vi kan även göra en interna varumärkesundersökning där era egna medarbetare får svar på hur de upplever ert varumärke. För er som arbetar intensivt med ert varumärke och marknadsföring så kan en varumärkestracking vara en bra lösning för att få en kontinuerlig uppföljning ert varumärkesarbete.

 

Genom en varumärkesundersökning kan vi ge er bra bild av hur ert varumärke ”presterar”. Vi ger er ett beslutsunderlag för att ta ut riktningen inför tex. en ompositionering, justering av budskap, marknadsföringens genomslag, utformning av marknadsplan, varumärkesstrategi osv.

En varumärkesundersökning kan innefatta många olika typer av frågor kring ett varumärke och vi anpassar undersökningens utformning efter vad just ni vill få svar på inför de beslut som ni ska fatta.


Våra undersökningsmetoder

När vi genomför en kvantitativ varumärkesundersökning använder vi oss vanligtvis av en telefonrekryterad webbpanel eller telefonintervjuer för att samla in svaren.

För en mer kvalitativ varumärkesanalys kan vi genomföra djupintervjuer eller fokusgrupper för att få fram djupare, mer kvalitativ information. Vi kan givetvis kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder för att ge er en mer heltäckande varumärkesundersökning.

Vi kan rikta undersökningen både till befolkningen i allmänhet eller till en viss målgrupp som vi avgränsar utifrån olika variabler för att motsvara era önskemål på målgruppen.

 

Insiktsgivande analys och rapportering

Vi sammanställer resultatet av er varumärkesundersökning till en utförligt rapport med tydlig grafik, analys, sammanfattning samt slutsatser och rekommendationer. I analysen ingår att vi tex. identifiera vilka faktorer som är viktigast för att skapa en positiv attityd till ert varumärke, kartlägga hur ert varumärke upplevs av olika målgrupper med mera. Vi anpassar gärna vår analys och rapporteringen för att passa era önskemål.

Exempel på frågor som en varumärkesundersökning kan besvara:

  • Hur stor andel av målgruppen känner till varumärket (varumärkeskännedom)
  • I vilken grad har marknaden en positiv image till varumärket?
  • Med vilka positiva respektive negativa egenskaper förknippas varumärket?
  • Hur positionerar sig varumärket i förhållande till konkurrerande varumärken?
  • Har ni lyckats skapa en emotionell koppling till varumärket?

Varumärkesundersökning

 

Positioneringsanalys

Er grad av varumärkeskännedom och acceptans i förhållande till konkurrenterna kan vara helt avgörande för hur stor marknadsandel ni får och er tillväxt. Vi kartlägger och analyserar därför ert varumärke på ett sätt som visar er relativa position mot era konkurrenter.

Positioneringsanalysen görs utifrån graden av kännedom och acceptans och utifrån viktiga imagefaktorer för ert varumärke. Resultatet gör att ni tydligt ser hur ni är positionerade gentemot era konkurrenter.

 

Varumärkestracking

Vill ni ha tätare uppföljning av varumärket kan vi göra en kontinuerlig varumärkesundersökning, en sk. varumärkestracking. En varumärkestracking kan görs då till exempel en gång per månad, kvartal eller per halvår och då ligger ofta mätning av varumärkeskännedom och acceptans i fokus. Genom att ha tät kontinuitet i uppföljningen kan en varumärkestracking snabbt visa hur ert varumärke utvecklas och påverkas av er marknadsföring, nya erbjudanden, och era konkurrenter, media osv.

 

Vill ni göra en varumärkesundersökning / varumärkestracking?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer


Rätt metod för er varumärkesundersökning

Vi hjälper er att välja det eller de sätt som lämpar sig bäst för er undersökning. De vanligaste metoderna är följande:

 

TELEFONINTERVJUER
Telefonintervjuer är i många fall en mycket bra metod för att samla in data till en varumärkesundersökning. Bland annat så kan det vara så att målgruppen inte går att nå på något annat sätt eller att det finnas saker i undersökningen som kräver att vi kan förtydliga eller ställa följdfrågor. Oftast ger telefonintervjuer högre svarsfrekvens än andra metoder.

WEBBPANEL
Webbpanel är en snabbt och relativt billigt metod som ofta lämpar sig väl för varumärkesundersökningar där man vill ställa frågor till en stor mängd personer och få svar på hur tex. Sveriges befolkning tycker. Undersökningen görs via en webbenkät som skickas ut till medlemmarna i en sk. webbpanel. Genom att vi har en mängd olika bakgrundsinformation om panelmedlemmarna så kan vi rikta oss till en mycket specifik målgrupp. Vi arbetar i huvudsak med en telefonrekryterad webbpanel av högsta kvalitet som mycket väl matchar Sveriges befolkning avseende tex kön, ålder och geografisk spridning.

FOKUSGRUPPER & DJUPINTERVJUER
FokusgrupperFokusgrupperFokusgrupper kan vara ett bra verktyg för att få fram kreativa förslag genom att det skapar en dialog mellan deltagarna som skapar nya infallsvinklar som inte deltagarna skulle komma fram till vid personliga enskild djupintervjuer. Djupintervjuer är å andra sidan enklare att genomföra då man inte behöver samla flera deltagare vid samma tidpunkt.