Varumärkesundersökning

En varumärkesundersökning är ett viktigt redskap för många olika former av varumärkesarbetet. Med en varumärkesundersökning kan vi kartlägga, mäta och analysera varumärkeskännedom och acceptans kring ert varumärket och få svar på vilka associationer, attribut som förknippas med ert varumärke. Vi kartlägger även er relativa position jämfört med era konkurrenter.

Genom en varumärkesundersökning kan vi följa upp hur ert varumärke ”presterar” och ge er ett beslutsunderlag för att ta ut riktningen inför tex. en ompositionering, justering av budskap, utformning av marknadsplan, varumärkesstrategi eller andra typer av varumärkesrelaterade frågor.

En varumärkesundersökning kan innefatta många olika typer av frågor kring ett varumärke och vi kan anpassa undersökningen efter vad just ni vill få svar på inför de beslut som ni ska fatta.

Vi kan även göra interna varumärkesundersökningar där era egna medarbetare får svar på hur de upplever ert varumärke. Er medarbetare är ju kanske era viktigaste marknadsförare.

Varumärkesanalys - kännedomsundersökning

Våra undersökningsmetoder

När vi genomför en kvantitativ varumärkesundersökning använder vi oss vanligtvis av en telefonrekryterad webbpanel eller telefonintervjuer för att samla in svaren. För mer kvalitativa frågeställningar kring ert varumärke kan vi genomföra djupintervjuer eller fokusgrupper för att få fram djupare, mer kvalitativ information. Vi kan givetvis kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder för att ge er en mer heltäckande varumärkesundersökning.

Vi kan rikta undersökningen både till befolkningen i allmänhet eller till en viss målgrupp som vi avgränsar utifrån olika variabler för att motsvara era önskemål. Vi gör varumärkesundersökningar riktade till både privatpersoner och företag.

 

Insiktsgivande analys och rapportering

Ni får resultatet sammanställt och presenterat i en rapport med tydlig och snygg grafik. Vi analyserar resultatet på olika sätt beroende på undersökningens syfte. Vi kan tex. identifiera vilka faktorer som är viktigast för att skapa acceptans för ert varumärke och hur ert varumärke upplevs av målgrupper med mera.

Vanligtvis innehåller våra varumärkesanalys en grafisk presentation av resultatet, analyser, sammanfattning samt slutsatser och rekommendationer. Vi kan dock anpassa rapporteringen både till form och design för att passa era önskemål.

Exempel på frågor som en varumärkesundersökning från oss kan besvara:

  • Hur stor andel av målgruppen känner till varumärket?
  • I vilken utsträckning lockar varumärket till köp?
  • I vilken grad har marknaden en positiv image till varumärket?
  • Med vilka positiva respektive negativa egenskaper förknippas varumärket?
  • Hur positionerar sig varumärket i förhållande till konkurrerande varumärken?
  • Har vi lyckats skapa en emotionell koppling till varumärket

 

Positioneringsanalys

Ett varumärkes position i förhållande till konkurrenterna är många gånger avgörande för hur kunderna fördelar sina inköp.  Därför är det viktigt att en varumärkesundersökning även inkludera era konkurrenter. Vi kartlägger och analyserar därför ert varumärkes position i förhållande till era konkurrenter för att få fram er relativa position.

Positioneringsanalysen görs utifrån graden av kännedom och acceptans samt utifrån viktiga imagefaktorer för ert varumärke. Resultatet gör att ni tydligt ser hur ni är positionerade gentemot era konkurrenter.

varumärkesundersökning_varumärkesanalys

Varumärkestracking

Vill ni ha tät uppföljning av varumärket kan vi göra en varumärkestrackning. Till exempel en gång per månad eller per kvartal gör vi då en kännedomsundersökning eller varumärkesundersökning, vanligtvis med varumärkeskännedom och acceptans i fokus. Genom att ha tät kontinuitet i uppföljningen kan ni snabbt se hur varumärket påverkas av er marknadsföring, nya erbjudanden, era konkurrenter, omnämnanden i media osv.

 

Vill ni göra en varumärkesundersökning / varumärkesanalys?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer