Varumärkesundersökning

En varumärkesundersökning är ett viktigt redskap för många olika former av varumärkesarbete. Med en varumärkesundersökning kan vi hjälpa er få svar på varumärkeskännedom och acceptans kring ert varumärke och er relativa position mot era konkurrenter. Vi kan även ge er svar på vilka associationer och attribut som förknippas med ert varumärke och hur det påverkar varumärket styrka.

För er som arbetar intensivt med ert varumärke och marknadsföring så kan en varumärkestracking vara en bra lösning för att få kontinuerlig uppföljning av effekten av ert varumärkesarbete.

Genom en varumärkesundersökning kan vi ge er bra bild av hur ert varumärke ”presterar” och ge er ett beslutsunderlag för att ta ut riktningen inför tex. en ompositionering, justering av budskap, marknadsföringens genomslag, utformning av marknadsplan, varumärkesstrategi eller andra typer av varumärkesrelaterade frågor.

En varumärkesundersökning kan innefatta många olika typer av frågor kring ett varumärke och vi kan anpassa undersökningen efter vad just ni vill få svar på inför de beslut som ni ska fatta.

Vi kan även göra interna varumärkesundersökningar där era egna medarbetare får svar på hur de upplever ert varumärke.

 Varumärkesundersökning - Varumärkesanalys

Våra undersökningsmetoder

När vi genomför en kvantitativ varumärkesundersökning använder vi oss vanligtvis av en telefonrekryterad webbpanel eller telefonintervjuer för att samla in svaren.

För en mer kvalitativ varumärkesanalys kan vi genomföra djupintervjuer eller fokusgrupper för att få fram djupare, mer kvalitativ information. Vi kan givetvis kombinera både kvantitativa och kvalitativa metoder för att ge er en mer heltäckande varumärkesundersökning.

Vi kan rikta undersökningen både till befolkningen i allmänhet eller till en viss målgrupp som vi avgränsar utifrån olika variabler för att motsvara era önskemål.

 

Insiktsgivande analys och rapportering

Ni får resultatet sammanställt och presenterat i en rapport med tydlig och snygg grafik. Vi analyserar resultatet på olika sätt beroende på undersökningens syfte. Vi kan tex. identifiera vilka faktorer som är viktigast för att skapa acceptans för ert varumärke, kartlägga hur ert varumärke upplevs av olika målgrupper med mera.

Vanligtvis innehåller vår varumärkesundersökning en grafisk presentation av resultatet, analys, sammanfattning samt slutsatser och rekommendationer. Vi kan dock anpassa rapporteringen både till omfattning och design för att passa era önskemål.

Exempel på frågor som en varumärkesundersökning från oss kan besvara:

  • Hur stor andel av målgruppen känner till varumärket?
  • I vilken utsträckning lockar varumärket till köp?
  • I vilken grad har marknaden en positiv image till varumärket?
  • Med vilka positiva respektive negativa egenskaper förknippas varumärket?
  • Hur positionerar sig varumärket i förhållande till konkurrerande varumärken?
  • Har vi lyckats skapa en emotionell koppling till varumärket?

 

Positioneringsanalys

Ert varumärkes kännedom och acceptans i förhållande till konkurrenterna kan vara helt avgörande för hur stor marknadsandel ni får och er tillväxt både bland era nya och befintliga kunder. Vi kartlägger och analyserar därför ert varumärkes position i förhållande till era konkurrenter för att få fram er relativa position mot era konkurrenter.

Positioneringsanalysen görs utifrån graden av kännedom och acceptans samt utifrån viktiga imagefaktorer för ert varumärke. Resultatet gör att ni tydligt ser hur ni är positionerade gentemot era konkurrenter.

varumärkesundersökning_varumärkesanalys_positionering

Varumärkestracking

Vill ni ha tät uppföljning av varumärket kan vi göra en kontinuerlig varumärkesundersökning, en sk. varumärkestracking. Till exempel en gång per månad eller per kvartal gör vi då en varumärkesundersökning, vanligtvis med varumärkeskännedom och acceptans i fokus. Genom att ha tät kontinuitet i uppföljningen kan ni via en varumärkestracking snabbt se hur varumärket påverkas av er marknadsföring, nya erbjudanden, omnämnanden i media osv.

 

Vill ni göra en varumärkesundersökning / varumärkestracking?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Jag vill veta mer