Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar är ett viktigt strategiskt verktyg som används för att utvärdera medarbetarnas upplevelse och trivsel inom organisationen. Genom att regelbundet genomföra en medarbetarundersökning (årliga undersökningar och/eller pulsmätningar) får du insikter om vad som fungerar och vad som behöver förbättras och ni kan upptäcka problem i tid.

Via NEXT får ni en insiktsgivande medarbetarundersökning som hjälper er att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs, är engagerade och vill stanna kvar.

Vi erbjuder både en heltäckande medarbetarundersökning samt mindre omfattande sk. pulsmätningar. Förslagsvis kombineras dessa båda typer för att både ge er den större övergripande bilden samt kontinuerlig uppföljning som löpande ”tar pulsen” på era medarbetare.

Exempel på frågor en medarbetarundersökning kan besvara:

 • Hur nöjda och engagerade är medarbetarna och vilka faktorer bör ni fokusera på att förbättra?
 • Hur anser medarbetarna att det interna samarbetet fungerar?
 • Hur nöjda är medarbetarna med deras närmaste chef och ledningen?
 • Finns det brister i den fysiska arbetsmiljön, vilka är de?
 • Förekommer det mobbing, särbehandling eller andra former av trakasserier?
 • Finns det problem som hindrar eller försvårar att medarbetarna gör ett bra jobb?
 • Vilka förbättringar/förändringar föreslår medarbetarna?

 

Så genomför vi medarbetarundersökningar

Vi hanterar hela processen och tar hand om allt från att ta fram frågor, insamling av svar, till analys och rapportering. Ni kan spara krafterna till att göra förbättringsåtgärder. I korthet så består vår medarbetarundersökning av fyra olika moment.

1. Förberedelser och anpassning av enkät: Planering, anpassa enkäten, hantera mottagarlista osv.
2. Datainsamling: Medarbetarna svarar enkelt via mobilanpassade webbenkäter som distribueras via e-post eller SMS. Vi kan även erbjuda andra insamlingsmetoder om ni har andra behov.
3. Analys och rapport: Sammanställning, analys och visualisering av resultat.
4. Åtgärdsplaner: Vi ger rekommendationer och stöttning för att utveckla handlingsplaner, det är nu ert verkliga arbete börjar.

 

Medarbetarundersökning anpassad till er organisation

Alla organisationer är unika, och därför anpassar vi genomförandet efter just din verksamhet. Kanske passar en årlig undersökning bäst eller en kombination av en årlig undersökning med pulsmätningar?

En av de främsta styrkorna hos NEXTs medarbetarundersökning är vår förmåga att anpassa oss till varje organisations unika behov. Allt från frågor till metod för insamling av svar och rapportering, allt anpassas för att passa din organisation.

 

Medarbetarenkät med frågor baserad på forskning

Frågorna vår medarbetarundersökning är baserade på omfattande forskning om arbetsmiljö och medarbetarnas nöjdhet. NEXT medarbetarundersökning omfattar ett tiotal olika frågeområden som tex: trivsel, ansvar, arbetsbelastning, relationer till chefer, jämställdhet, utveckling och kompetens och fysisk arbetsmiljö. Vi mäter normalt sett tre övergripande nyckeltal som ger er en helhetsbild av medarbetarupplevelsen i er organisation.

Nöjd medarbetarindex – NMI
Engagerad medarbetarindex
Lojal medarbetarindex.

 

Medarbetarundersökning

Åtgärdsfokuserad analys och rapportering

Vi analyserar och sammanställer resultatet från er medarbetarundersökning till en utförlig analysrapport med tydliga diagram. I rapporten visas era styrkor och svagheter samt vilka områden ni bör prioritera för att nå högre medarbetarengagemang och nöjdhet bland medarbetarna.

Med hjälp av textanalys går vår rapportering bortom enkla betyg och siffror. Ni får en betydligt mer djupgående analys av era medarbetares åsikter än vad ni får från en vanlig ”sifferrapport”.

Förutom totalrapporten tillhandahåller vi dessutom färdiga enhetsrapporter för alla avdelningar eller enheter inom organisationen. Ni behöver inte lägga tid på att sitta och ta ut egna rapporter från ett enkätverktyg, istället får ni exakt de rapporter ni vill ha serverat till er.

Om ni vill kan vi även erbjuda tillgång till vårt verktyg där ni kan göra egna korskörningar och filtreringar (med bibehållen anonymitet).

Exempel på vad rapporteringen kan omfatta:

 • Analysrapport med tydlig och pedagogisk grafisk presentation
 • Rekommendationer på konkreta åtgärder baserade på resultatet av undersökningen.
 • Nyckeltal för nöjdhet, lojalitet och medarbetarengagemang.
 • Prioriteringsanalys som visar vilka områden som bör prioriteras.
 • Analys av öppna svar för att hitta de bakomliggande orsakerna.
 • Rapporter per enhet/chef med jämförelse mot verksamheten i övrigt
 • Webbaserad rapportportal där ni kan göra egna analyser.
 • Workshop och konsultstöd kring uppföljning och utveckling av åtgärdsplaner.

 

Pulsmätning för kontinuerlig uppföljning

Genom att kombinera en större medarbetarundersökning och korta pulsmätningar kan vi skapa både en helhetsbild och en kontinuerlig uppföljning av bla. medarbetarengagemang. Våra pulsmätningar kan anpassas för olika grupper av medarbetare beroende på specifika behov och områden som behöver följas upp. Mer om pulsmätningar

 

Från medarbetarundersökning till åtgärdsplaner

Vår målsättning är att inte bara tillhandahålla insikter utan att hjälpa dig att förbättras och vi ger er gärna stöd för att bearbeta resultaten och ta fram konkreta åtgärder. Bland annat tillhandahåller vi en omfattande manual med tips på åtgärder och mallar för att skapa handlingsplaner.

+

Så går en medarbetarundersökning till

Detta är den typiska arbetsgången för en medarbetarundersökning. Vi anpassar gärna processen till era behov och önskemål. Vid pulsmätningar så sker datainsamling och rapportering mer frekvent men de flesta momenten är de samma oavsett om det är en årlig medarbetarundersökning eller en som sker mer löpande.

- Förberedelser
- Uppstartsmöte
- Anpassning av frågebatteri
- Grafisk anpassning av webbenkät
- Uppsättning av frågor osv. i enkätverktyg

Datainsamling
- Vi skickar ut medarbetarenkäter via e-post och eller inloggningskoder för de som saknar e-postadress. Även pappersenkäter kan användas vid behov.
- Påminnelser till de som inte svarar
- Övervakning, avstämningar och support

Sammanställning och analys
- Kontroll av data
- Uppsättning av diagram och tabeller
- Analys av resultat, korskörningar osv
- Beräkning av nyckeltal som nöjd medarbetarindex (NMI) osv.
- Analys av motiveringar och förbättringsförslag

Leverans av rapporter och åtgärdsarbete
- Genomgång och presentation av resultat
- Genomförande eller medverkan på Workshops
- Stöttning för att upprätta handlingsplaner
+

KundkommentarerKRAV
Next har hjälpt oss att genomföra vår kundundersökning på ett mycket bra sätt. De rapporter som Next har levererats har varit informativa och med bra struktur. Sammanställningen har givit oss en bra bild av kundernas syn på KRAV och KRAVs mervärden samt vår organisation. Detta har varit ett viktigt underlag för planeringen av vår verksamhet.

Mekonomen
Vi är mycket nöjda med hur Next hanterade denna undersökning för oss. Next var mycket lyhörda för våra önskemål gällande frågor, design av webbenkät, datainsamling och rapportering och allt kring genomförandet av undersökningen har gått mycket smidigt.

Länsstyrelserna
Jag kan varmt rekommendera Next som gjorde ett snabbt, proffsigt och kvalitetsmässigt gott arbete med den enkätundersökning som vi gjorde till landets kommuner.

Riksidrottsförbundet
Vi fick mycket bra hjälp av Next med formulering av frågorna, datainsamlandet och framför allt analysen. Vi vart väldigt nöjda med både genomförandet/resultat och tillmöteskommandet.

BYGGBESLAG
Samarbetet har fungerat klockrent med korta, koncisa och effektiva avstämningsmöten. Det vi har kommit överens om i form av deadlines har hållits till punkt och pricka. Rapporteringen har varit utförlig med tydliga rapporter med analyser som visat oss vilka områden vi bör fokusera på i förbättringsarbetet.

Säfsen Resort
Vi på Säfsen är mycket nöjda med den gästundersökning som Next genomför åt oss. Genom dialog har vi på ett smidigt sätt kommit fram till bästa lösningen för oss. Arbetssättet är tidseffektivt och enkelt och rapporteringen passar oss utmärkt, rapporterna är lätta att tyda och att jobba vidare med bland våra medarbetare.

 

Vill ni göra en medarbetarundersökning?