Blogg - Inlägg i kategori:

Latest Posts

3 apr 2015

Tips inför att göra en marknadsundersökning

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

En marknadsundersökning är inget de flesta köper till vardags. För många är en marknadsundersökning en tjänst som de aldrig köpt tidigare. Det finns många olika saker att ta i beaktande när man ska göra en marknadsundersökning. I vår checklista för att köpa/ göra marknadsundsundersökningar får du tips på vad du bör tänka på.

Vi går igenom saker att tänka på inför att man gör en offertförfrågan, vad offerterna bör ta upp med mera.

 

Guide med tips kring att köpa /göra en marknadsundersökning

 

Relaterade tjänster:

Marknadsundersökning

 

11 feb 2015

Ett enkätverktyg gör ingen kundundersökning

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

Det blir allt vanligare att företag genomför sin egen kundundersökning (eller medarbetarundersökning) med hjälp av enkätverktyg som de hanterar på egen hand. Det är full naturligt att man lockas av att göra undersökningar själv till en låg kostnad, men frågan är om det verkligen lönar sig i slutändan?

Det räcker nämligen inte med en dos sunt förnuft och tillgång till ett enkätverktyg för att kunna göra en bra kundundersökning.

Det är inte verktygen som gör hantverkaren och samma sak gäller även för enkätverktyg.

 

En lyckad kundundersökning kräver mer än bara ett enkätverktyg

Bara för att man har tillgång till ett enkätverktyg betyder det inte att man ska göra sin egen kundundersökning, precis som på samma sätt som de flesta inte klipper sitt eget hår bara för att man äger en sax eller en hårtrimmer.

Att man i en undersökning haft en missvisande frågeformulering eller gjort en felaktig analys som gör att man drar felaktiga slutsatser är dock inte lika uppenbart som att man får en kal fläck på huvudet när man slinter olyckligt med hårtrimmern.

 

Kundinsikt är värdefullt, snåla inte

Den kostnaden som man riskerar att få genom ett felaktigt beslut eller av att inte få fram rätt information är betydligt större än att ta hjälp av en kunnig konsult för att genomföra en bra och insiktsgivande kundundersökning.

Genom att anlita någon som har kvalificerad kunskap och erfarenhet av att utforma och genomföra kundundersökningar så kvalitetssäkrar man den viktigaste informationen ett företag har, nämligen kundinsikt.

Om man genom att anlita ett undersökningsföretag kan identifiera och vidta rätt åtgärder och tex. minska sitt kundtapp med så lite som 1 procentenhet har man förmodligen räknat hem investeringen fler gånger om.

 

Funderar ni på att göra en kundundersökning på egen hand med hjälp av ett enkätverktyg bör ni fråga er följande:

 • Är en webbenkät rätt metod för att samla in svar? Tänk igenom följande: Kan ni nå alla kunder via en webbenkät? Hur stort blir bortfallet och riskerar ni att få en snedfördelning på ert urval? Kommer ni få nog med svar för att kunna säga att resultatet representerar den generella uppfattningen även bland de som inte svarat? När man har en liten målgrupp så blir det ofta för få svarande när man använder en webbenkät. Vid 100 eller färre i målgruppen är ofta telefonintervjuer att föredra.

 

 • Har ni tid och kraft att genomföra undersökningen. Det tar tid att rensa mottagarlistor på dubbletter, skicka ut enkäter och påminnelser, sammanställa, analysera resultatet och förse medarbetarna med den de insikter som genereras. Vilka kostnader får ni i form av arbetstid som ni måste lägga på planering och genomförande.

 

 • Vilka kostnader eller uteblivna vinster riskerar ni om ni gör ett fel i er utformning av frågorna för undersökningen, om ni gör fel i er tolkning av svaren, om ni inte hittar den viktiga informationen?

 

 • Vet ni hur man får så bra svarsfrekvens som möjligt så att resultatet från undersökningen blir tillförlitligt?

 

 • Kommer de svarande att svara ärligt när det inte är en oberoende part som samlar in svaren? Detta är framförallt ett problem vid medarbetarundersökningar som inte görs av en oberoende part men det kan även vara ett problem vid kundundersökningar.

 

 • Kan ni säkerställa att de frågor som används i undersökningen är korrekt utformade gällande formulering, svarsalternativ, betygsskalor osv?

 

 • Kan ni säkerställa att webbenkätens utformning är optimal och ger de svarande en bra upplevelse?

 

 • Hittar ni den information som verkligen är intressant eller bara det som är uppenbart?

 

 • Kan ni göra en analys som identifiera vilka faktorer som har störst betydelse för att skapa nöjdare och lojalare kunder eller medarbetare? Vad som är viktigast att utveckla behöver inte vara det som har lägst betyg.

 

 • Kan ni på ett objektivt sätt, verkligen se verksamhetens ur kundens ögon? Vågar och kan ni vara så självkritiska som det kan krävas.

 

 • Vet ni hur ni ska rapporterar resultatet på ett sätt som verkligen är tydligt och engagerande för mottagarna så att undersökningen leder till åtgärder?

 

 • Kan ni identifiera vilka skillnader i resultatet mellan avdelningar, chefer, kundgrupper och mätomgångar som är statistiskt säkerställda och vad som bara beror på variationer mellan stickproven i undersökningen?

 

 • Har ni en plan och tid och för att driva en utvecklingsprocess för att förvandla insikterna till prioriterade problem och möjligheter och därifrån skapa konkreta åtgärder och handlingsplaner?

 

Som ni ser så finns det mycket att tänka på och många möjliga felkällor och det krävs en hel del arbete och kunskap för att det ska bli en bra undersökning.

Ett enkätverktyg gör som sagt ingen kundundersökning, genomförandet av en undersökning kräver både tid och kompetens för att undersökningen ska ge ett bra beslutsunderlag.

 

Relaterade tjänster:

Kundundersökning

Medarbetarundersökning

6 feb 2014

Upplevelsen av marknadsundersökningar

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

Cint har skapt denna intressanta infografic om hur marknadsundersökningar upplevs av de som deltar och vilken inverkan en marknadsundersökning har på attityden till de organisationer som vill lyssna på marknaden. När man läser av resultatet så ska man ha i åtanke att de som svarat är personer som själva valt att vara medlemmar av en webbpanel  (det är ganska vanligt att man är med i en panel just i syfte att få ekonomisk ersättning) och att undersökningen tagit in svar från hela världen och att undersökningsresultat kan det skilja sig kraftigt mellan olika länder. Hur det ser ut i Sverige kan alltså vara ganska så annorlunda med vad resultaten nedan visar. Upplevelsen_ av_undersökningar

 

Relaterade tjänster:

Marknadsundersökning

28 nov 2013

En marknadsundersökning kan inte besvara alla frågor

Skriven av Sven-Tore Bengtsson Kommentera

Marknadsundersökningar är bra på att förklara attityder men betydligt sämre på att förutspå mänskligt beteende.  En marknadsundersökning som baseras på att ställa frågor kan tex. visa vilken attityd de som svarar har till en viss produkt, ett varumärke, olika beteenden osv. Huruvida attityden sedan överförs i att kunderna faktiskt väljer att köpa en viss produkt är dock mycket ovisst. Vi människor är inte så rationella som vi många gånger vill tro och mycket av vårt agerande går på rutin och instinkt snarare än logiska resonemang och medvetna val. Detta gör det väldigt svårt att förutspå mänskligt beteende.

Ett exempel på en marknadsundersöknings oförmåga att förutspå mänskligt beteende är hur de allra flesta uppfinningar inte blir kommersiella framgångar. I många fall har det säkert genomförts någon form av marknadsundersökning som pekar på att folk tycker att produkten är en bra idé och att det är produkt de skulle köpa och producenten går vidare och lanserar produkten. Den positiva attityden som en marknadsundersökning pekat på överförs emellertid många gånger aldrig till ett faktiskt köp av produkten.

 

Einstein_citat

Mycket av det som man kan mäta och sätta siffror på via en marknadsundersökning tillför faktiskt inte något värde. Antingen för att informationen aldrig används eller för att (som påpekats ovan) det man mäter eller hur man mäter det inte har förmåga att förutspå eller förklara mänskligt beteende.

Alla som arbetar med marknadsundersökningar har ett ansvar gentemot sina kunder att vara ärliga då det gäller hur ineffektiv en marknadsundersökning är i vissa fall. Det krävs mod att tacka nej till, och att avråda från, att genomföra undersökningar som har liten möjlighet att verkligen ge svar på vad undersökningsköparen vill få svar på atorvastatin 20 mg tablet. Att genomföra en undersökning bara för att man kan, kan i värsta fall både ge ett missvisande resultat, felaktiga investeringar, en missnöjd uppdragsgivare och även skada marknadsundersökningars anseende generellt.

 

Relaterade tjänster:

Marknadsundersökning